35 rokov Knižnice Ružinov

Pod gesciou starostu MČ Bratislava - Ružinov Ing. Slavomíra Drozda si pripomenula knižnica tejto bratislavskej mestskej časti 35. výročie svojho vzniku. S kyticou gratulácií prišli zástupcovia Spolku slovenských knihovníkov, Slovenskej asociácie knižníc, partnerských a spolupracujúcich knižníc, v ktorých ocenili prínos Knižnice Ružinov k rozvoju knihovníctva, jej vynachádzavosť pri organizovaní podujatí, nebojácnosť pri experimentovaní, tvorivý prístup k riešeniu problémov a obetavosť pri organizácii spolkového života v rámci kraja i vydávaní periodika Občasník. Slov uznania spolu s príjemným finančným prekvapením sa knižnici dostalo aj od starostu, ktorý si zaspomínal aj na svoju čitateľskú mladosť v jednej z pobočiek knižnice.

Jubileum si knižnica pripomenula predovšetkým pracovne. Riaditeľka knižnice PhDr. Darina Horáková vo svojom vystúpení 35 –ročné straty a nálezy načrela do minulosti, naznačila perspektívy a zdôraznila význam každého čitateľa. Upozornila na klesajúcu prestíž knihovníckej profesie z hľadiska práce vo verejných knižniciach, vysoký priemerný vek pracovníkov, nezáujem absolventov stredných a vysokých knihovníckych škôl o prácu v odbore vzhľadom na nízke finančné ohodnotenie. Na túto tému nadviazali ďalšie príspevky, ktoré boli súčasťou seminára o postavení a imidži knihovníka. Osobnostný a vzdelanostný profil knihovníka verejnej knižnice predstavila PhDr. Elena Sakálová v referáte Som knihovník, kto je viac? Lesk a biedu knihovníckej profesie priblížila PhDr. Judita Kopáčiková. O knihovníckej práci so zrakovo postihnutými čitateľmi informovala PhDr. Ľudmila Bokníková a o špecifikách pezinskej Malokarpatskej knižnice ako regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou v Bratislavskom kraji prítomným porozprávala Mgr. Anna Gašparovičová.

Priestor na výmenu názorov účastníci podujatia využili, a tak jubileum nebolo len slávnostným bilancovaním, ale plodným pracovným stretnutím, aké by nemalo na podobných podujatiach chýbať.

Lýdia Čelková