Martin Vašš vychádza z dôverného poznania historických faktov a dokumentov, ale prináša aj nové zhodnotenie niektorých udalostí, preto je jeho kniha v súčasnosti veľmi aktuálna. Spracovanie tejto témy má nesporne veľký význam pre vedný odbor histórie Česko-Slovenska a Slovenska, pretože sa dotýka emancipačných procesov Slovákov a snahy o dosiahnutie ich najdôležitejšieho cieľa – autonómie Slovenska v roku 1938 ústavnoprávnou cestou.

Publikácia je rozčlenená na sedem kapitol. Prvá z nich nastoľuje problematiku slovenskej otázky v  1. ČSR a  ďalšie postupne mapujú rôzne prístupy k jej riešeniu. Sondy do možných východísk autor začína postojmi slovenských predstaviteľov československých politických strán, zástupcov HSĽS i SNS, pokračuje stanoviskami komunistov a národohospodárskych regionalistov a dotýka sa aj vnímania tohto problému z pohľadu niektorých reprezentantov vtedajšej kultúrnej elity. Jednotlivé kapitoly sú doplnené bohatým poznámkovým aparátom a  rozsiahlou bibliografiou, obsahujúcou súhrn archívnych i novodobých zdrojov.

Martin Vašš využil veľké množstvo domácej i  zahraničnej literatúry, no analýzu niektorých dobových dokumentov dopĺňa aj vlastnými hodnotiacimi komentármi a prináša viacero originálnych postrehov. Dielo má znaky vysokoškolskej učebnice, preto bude určite užitočné aj pre študentov histórie, medzinárodných vzťahov či práva.