Na noži

Krátka poznámka o tme

AD  -po-  Na noži. Výstrel do tmy?

(Knižná revue č. 10, 10. 05. 2006)

  Hoci nepísané pravidlo hovorí, že autor by na recenziu svojho diela nemal reagovať, predsa len sú situácie, keď je nevyhnutné zaujať ku kritickému textu stanovisko. Napríklad vtedy, ak sú informácie, ktoré recenzent o hodnotenom diele podáva dezinformáciami a čitatelia to nijako nemôžu zistiť, keďže daná kniha sa na území Slovenska nedistribuuje, čo je aj náš prípad.

  Antológiu súčasnej slovenskej poézie (Stredná a mladá generácia po roku 1990; vybral a zostavil Peter Milčák) vydal v slovenčine Inštitút západnej a južnej slavistiky Varšavskej univerzity ako čítanku určenú pre univerzitných študentov slovenského jazyka a literatúry v Poľsku. Nie je teda určená pre poľskú čitateľskú verejnosť a v tomto zmysle ani nie je distribuovaná do poľských kníhkupectiev. V predslove k danej publikácii sa zreteľne píše, že cieľom antológie je „pomôcť študentom získať čo najlepší prehľad o básnickej scéne posledných rokov“. Ani to však nezabránilo recenzentovi, aby vo svojom texte uviedol, že „vzhľadom na prijímacie prostredie je jazyk antológie skôr výstrelom do tmy ako serióznym vydavateľským počinom“ a nepravdivo tak podsúva, že prioritne ide o publikáciu určenú nie pre študentov, ale pre bežného čitateľa. Na tirážovej strane antológie sú navyše uvedení aj jej dvaja recenzenti, čo by pre každého kultivovaného recipienta malo byť signálom, že ide o vysokoškolskú študijnú literatúru.

  Vydavateľskú iniciatívu Inštitútu západnej a južnej slavistiky Varšavskej univerzity je potrebné práve naopak oceniť vysoko pozitívne, lebo v situácii, keď v inštitúte medzi vyučovanými jazykmi dominuje predovšetkým čeština, chorvátčina a srbčina sa odhodlala k vydaniu vyše 200 stranovej antológie, ktorá sa stane dôležitou pomôckou pri štúdiu súčasnej slovenskej literatúry, a to nielen na univerzitách v Poľsku, ale aj na ostatných univerzitách vo svete, kde sa vyučuje slovenský jazyk a literatúra.

  Ak by si bol dal autor spomínanej nekompetentnej recenzie čo i len minimálnu námahu, určite by zistil, že vydavateľstvo Modrý Peter v spolupráci s varšavským vydavateľstvom Świat Literacki vydá v tomto roku antológiu súčasnej slovenskej poézie v poľštine nazvanú Pisanie (preklad Jacek Bukowski a Sylwia Siedlecka), ktorá je určená bežným čitateľom a bude distribuovaná do poľských kníhkupectiev.

Peter Milčák, Varšava