BÁSEŇ 2005

Odborná porota vyhodnotila druhý ročník celoslovenskej literárnej súťaže Báseň 2005, ktorú vyhlásilo vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu Maxík. Zapojilo sa do nej 227 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Porota o výsledkoch v troch kategóriách rozhodla takto:

I. kategória (1. a 2. ročník ZŠ)

1. Miroslav Macan (Zlatá jeseň), ZŠ s MŠ Stakčín

2. Jana Dobáková (Dievčička), ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča

3. Patrik Majdiš (Krtkov prvý výlet), ZŠ 1.-4. roč. s MŠ, Trstená – Západ

II. kategória (3. a 4. ročník ZŠ)

1. Peter Hrivnák (Čo je na tom?), ZCŠ A. Radlinského, Dolný Kubín

2. Katarína Vasiľová (Cesto na výlete), ZŠ Laborecká, Humenné

3. Eva Faktorová, (Rozprávkoý vlk), ZŠ s MŠ Dohňany

a Erika Bielčiková, ZŠ Hurbanova, Stará Turá

III. kategória  (5. až 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky osemročných gymnázií):

1. Ivana Uhrinová (***),ZŠ na Centrálnej ul., Svidník

2. Kristína Farkašová (Vianoce), ZŠ sv. Uršule na Nedbalovej ul. v Bratislave

3.Vanda Smreková (Nočná obloha), ZŠ na Ul. 17. novembra, Sabinov

Porota cenila aj aktívny prístup škôl pri vyhľadávaní a usmerňovaní literárne nadaných detí: ZŠ sv. Uršule na Nedbalovej ul. v Bratislave, ZŠ s MŠ Stakčín, ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča, ZŠ Ruská Poruba, ZŠ Lipovec, ZŠ Bzenov, ZŠ pri FN v Nitre, Spojená škola na Centrálnej ul. vo Svidníku, ZCŠ A. Radlinského v Dolnom Kubíne, ZŠ Laborecká v Humennom, ZŠ Mozartova v Trnave, ZŠ s MŠ Podolie, ZŠ Dubník, ZŠ Tomášovce, okr. Lučenec, ZŠ Ing. Kožucha v Špišskej Novej Vsi, ZŠ Hurbanova v Starej Turej.

-r-