Knižky Osemnásť básní / Eighteen Poems od Jána Buzássyho a Lamium album Juraja Kuniaka majú spoločných menovateľov: vydavateľstvo Skalná ruža (v prípade J. Kuniaka ešte SC PEN) a dvojjazyčnosť; do tretice pridajme, že obe vyšli s vročením 2012.

Predstavovať rozsiahlu a podnetnú tvorbu Jána Buzássyho je kontraproduktívne. Buzássy sa od svojho debutu Hra s nožmi (1965) vypracoval na jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov povojnového obdobia. Ako prekladateľ angloamerickej poézie výrazne ovplyvnil vývin slovenského básnického prekladu.

Buzássy dospel k efektívnemu zredukovaniu svojho básnického výrazu. Aj v tejto dvojjazyčnej zbierke každá báseň tvorí dve štvorveršové strofy so striedavou rýmovou schémou. Buzássyho súčasnú tvorbu charakterizuje múdrosť, rozvážnosť a triezvy postoj k protikladnej skutočnosti. Závažné spoločenské poklesky a ľudské zlyhania prijíma so vzácnym darom vyrovnanosti a  pokoja. Na pozadí denného kontrastu pominuteľnosti a večnosti odmieta diktát pokrytectva a chamtivosti. Buzássyho stanovisko je jednoznačné, ide mu predovšetkým o zachovanie ľudskej dôstojnosti. S chápavosťou sa povznesie nad životnými malichernosťami a slabosťami jedinca. Neustále sa obracia k prírode, vtáctvu a rastlinnému svetu. Pozerá sa „do toho sveta, v ktorom musíš žiť,“ ale jeho pohľad je naplnený pokorou a obdivom. Osvojiť si takýto ľudský postoj a s autentickou vernosťou ho pretransformovať do básne svedčí o skutočnej virtuozite. Básne do angličtiny preložil John Minahane a ilustrácie vytvoril Ľudovít Hološka.

Názov Kuniakovej reprezentatívnej publikácie Lamium album nie je zvolený náhodne, vychádza z latinského pomenovania hluchavky bielej. Táto liečivá bylina má podobný terapeutický účinok ako básnické slovo. V Kuniakovom podvedomí príznačne evokuje „odolnosť voči vonkajším šumom, život vnútra, / množstvo medu, vnímavosť, spriaznenie.“

Daniel Hevier v úvodnom texte osvetľuje motív piety z náboženského a výtvarného hľadiska. Kuniak tento motív posúva do prírodného priestoru: „keby som si mal vybrať chrám, / bola by to krajina a uprostred nej pieta.“ Knižka obsahuje 60 veršov členených v trojveršových strofách. Kuniak sa prezentuje ako autor s vyhranenou poetikou a vyváženou programovou líniou. Trvalým tvorivým východiskom sú jeho návraty do detstva a časov dospievania zachytené prenikavým chlapčenským videním. Otvorene proklamuje svoj vzťah k tradícii, ktorú vníma ako nespochybniteľnú hodnotovú základňu. Kuniakovo ukotvenie v konkrétnom priestore je primárna istota, domov a rodina je zasa prapôvodná podstata. Plnohodnotnou a neoddeliteľnou súčasťou knižky sú výtvarné práce Jána Kudličku. Básne sú preložené do poľského, nemeckého a anglického jazyka. O ich pretlmočenie sa zaslúžili Franciszek Nastulczyk, Slávka Rude-Porubská, Viera a James Sutherland Smith.

Buzássy i Kuniak nám ponúkli knižné skvosty. Každý podobný projekt je veľmi užitočný, slúži ako most: v zahraničí pomáha propagovať kvalitnú slovenskú literatúru.