Viac či menej kriticky o horizontoch éry ka­pitalizmu a trhovej demokracie 16. februára v  podvečer v Klube slovenských spisovate­ľov diskutovali moderátor Jozef Lysý, riaditeľ Vydavateľstva Spolku slovenských spisova­teľov Roman Michelko, editor predstavova­nej publikácie Pavol Dinka. Knižka sa volá Besy kapitalizmu alebo Začiatok Novej éry?, obsahuje šestnásť rozhovorov s  filo­zofmi, politológmi, mysliteľmi, publicistami z Čiech (o.i. Václav Bělohradský), Slovenska (Ľuboš Blaha, Ladislav Hohoš, Roman Mi­chelko), Nemecka (Claus Offe, Martin Hart­mann), USA (Dawid Schweickart, Michael Albert, William Robinson), Dánska (Jacob Dahl Rendtorff), Slovinska (Slavoj Žižek). Okrem editora otázky kládli Michal Hauser, Marek Hrubec a Patrik Eichler. Popri rozho­voroch publikácia obsahuje portréty osob­ností, v niektorých prípadoch úryvky tvorby.