BIBLIOTÉKA 2009

V posledný deň Bibliotéky sme urobili malý zvedavý prieskum medzi vystavovateľmi a opýtali sme sa ich, ako znela najčastejšia otázka návštevníkov, keď zavítali do ich expozícií. Štatisticky jednoznačne vyhrala zdanlivo neknižná otázka týkajúca sa platby kartou. No v dôsledkoch z nej vyplýva holý knižný fakt, lebo či kartou a či v hotovosti, vždy išlo o premenu peňažných súm na knihy. Z toho, ale už s väčšou odchýlkou v pravdepodobnosti, možno vyvodiť ďalší fakt, že táto transakcia sa zavŕšila aj inou premenou: premenou platcu na čitateľa! Zaujímavé, že druhá najčastejšia otázka znie úplne opačne a platca sa v nej vôbec nevyskytuje. Dôležitejšie však je, že sa v nej vyskytuje čitateľ, no taktiež s rovnakou odchýlkou v pravdepodobnosti; druhé miesto obsadila otázka (veľa ráz nebola vyslovená, ale nepriamo naznačená mimikou, posunkom tela či nepríjemne zdĺhavou prítomnosťou v stánku): Čo máte zadarmo?

Zhrnúc si obe víťazné otázky vidno, aký hlboký rozpor medzi solventným a insolventným mantinelom našej knižnej society vládne. Aj napriek nemu a možno práve kvôli nemu Bibliotéka existuje a vždy si zatiaľ našla dostatok ľudí, aby sme nemali dôvod pochybovať, či kniha stratila alebo nestratila význam. Bibliotéka je dostatočne reprezentatívna, ale rovnako, našťastie, nedostatočne formálna, takisto je oficiózna, ale zachováva si svojskú, dôvernú atmosféru – niečo ako vlastnú reč. Zdá sa, aj tento rok sa dokázala prihovoriť množstvu návštevníkov, keďže okrem týchto dvoch extrémnych otázok ponúkli bohaté spektrum ďalších a nielen otázok, ale aj uznaní, kritík, inšpirácií, situácií... Bolo toho toľko a takého, až sa chce nepateticky pripísať, že Bibliotéka je naozaj sviatkom knihy. A čo sa dialo v dané dni sviatočné, nájdete na strane tri.

Radoslav Matejov