Pred 75. rokmi tragicky zahynul spisovateľ Federico García Lorca (1898 – 1936). Básnik a dramatik patrí do prúdu španielskej medzivojnovej literatúry nazývanej Generácia 27. Rozkvet jeho tvorivej činnosti zapadá do obdobia zrodu vlny, ktorá sa výrazne odrazila v španielskej avantgardnej literatúre. Lorcova poézia rozvíja tému lásky a smrti, folklór, pestuje cielený obdiv k andalúzskemu človeku a životu Cigánov. Povedané básnikovými vlastnými slovami, „...cigánske je najzákladnejšie, najhlbšie, najaristokratickejšie v mojom kraji, svojím spôsobom najreprezentatívnejšie, a to, čo udržiava žeravé uhlíky, krv a abecedu andalúzskej a univerzálnej pravdy“.

Usporiadatelia projektu Nomen Omen sa rozhodli vzdať poctu významnému predstaviteľovi španielskej avantgardnej lyriky a drámy piatou časťou programu v bratislavskej Univerzitnej knižnici koncom augusta pod názvom Andalúzsky pes. Automaticky sa nám vybaví dielo fi lmového surrealizmu od Luisa Buñuela v spolupráci so Salvadorom Dalím. Keď sa Lorca dozvedel, že dvaja menovaní tvorcovia nakrútili tento fi lm, nahneval sa na svojich blízkych kolegov. Mylne sa domnieval, že je to snímka o ňom. Celý večer bol popretkávaný ukážkami z experimentálnej drámy Un chien andalou (1929). Dramaticko-poetické posedenie odkrývalo okrem prierezu autorovým dielom aj pohľady na súkromný život umelca s dôrazom na vzťah tvorivého tria Lorca, Dalí a Buńuel. Rozprávanie Veroniky Dianiškovej o významných životných medzníkoch a spisovateľovej tvorbe sprevádzalo čítanie úryvkov z esejí a korešpondencie. Pozvanie na podujatie prijal i prekladateľ Lorcovej poézie do slovenského jazyka Ján Zambor. V závere spomienkového večera vyjadril svoj vzťah k dielu, ktorým sa podrobne zaoberá, naznačil, akým spôsobom viedla jeho cesta k týmto textom a čo preňho znamenajú. O dramaturgiu a réžiu sa postarali Veronika Dianišková a Zuzana Šajgalíková. Vášnivé fl amenco v podaní Libuše Bachratej a básne čítané Tomášom Vravníkom vytvorili náležitú atmosféru večera venovaného spisovateľovi, ktorého verše z hĺbky duše vypovedajú o tom, čo znamená byť Andalúzanom.