Podvečer 4. februára sa v prostredí bra-
tislavského kníhkupectva Artforum na
Kozej ulici konala beseda s významnou
osobnosťou súčasnej slovenskej litera-
túry, laureátkou Ceny Európskej únie
za literatúru 2015 Svetlanou Žuchovou
– cenu získala za knihu Obrazy zo ži-
vota M. (Marenčin PT). Cena Európskej
únie za literatúru sa každoročne udeľuje
12 autorom z rôznych krajín EÚ. Autorka vyzdvihla medializáciu víťazných
diel a autorov, ku ktorej prispieva aj EÚ podporou prekladov do viacerých
jazykov.  Zdôrazni la zvýšený záujem zahraničných vydavateľstiev o jej knihu
a taktiež príležitosť stretnúť sa s ostatnými spisovateľmi z rôznych krajín EÚ.
Napokon sa diskutovalo o knihe, v ktorej sa Žuchová citl ivo usi lovala zachytiť
umieranie rodiča. V závere sa venovala pripravovanej novele – mala by byť
taktiež psychologickou sondou do života ženy, uvažujúcej o svojom budúcom
potomstve vzhľadom na vážne genetické ochorenie, ktorým trpel jej otec.