Cena Jána Hollého 2008

Výbor Sekcie pre umelecký preklad pri Literárnom fonde každoročne odmeňuje Cenou Jána Hollého preklad, ktorý svojou umeleckou hodnotou a profesionálnym majstrovstvom prevyšuje ostatnú celoročnú produkciu prekladov na Slovensku. Cenu udeľuje jej vypisovateľ na základe návrhu ním vybranej poroty. Porota urobí z celkovej ročnej produkcie tzv. širší výber, z ktorého po dôkladnom zvážení a na základe odborných posudkov zaradí maximálne 10 kníh do užšieho výberu, z ktorých jedna dostane Cenu Jána Hollého a ostatné budú odmenené prémiami. Cena sa skladá z diplomu a finančnej odmeny. Spolu s cenou sa udeľuje Pocta Literárneho fondu vydavateľovi oceneného diela. Vydavateľom ďalších odmenených diel sa udeľuje Uznanie Literárneho fondu. Návrhy prekladových diel umeleckej literatúry (básnické, prozaické, dramatické i umelecká esejistika), ktoré boli vydané knižne v kalendárnom roku 2008, prosíme poslať najneskôr do 15. januára 2009 na adresu: Literárny fond - výbor Sekcie pre umelecký preklad, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1. Každý návrh musí byť doložený 3 exemplármi prekladu navrhovaného diela, originálom a stručnou charakteristikou prekladu (zhodnotenie umeleckých kvalít i spoločenského dosahu diela a jazykovej úrovne i adekvátnosti prekladu). Ďalšie informácie poskytneme na tel.č. 02/52963529 - PhDr. Anna Bédiová.