Cena Jána Hollého za rok 2009

Návrhy prekladových diel umeleckej literatúry (básnické, prozaické, dramatické i umelecká esejistika), ktoré boli vydané knižne v kalendárnom roku 2009, prosíme poslať najneskôr do 15. januára 2010 na adresu: Literárny fond - výbor Sekcie pre umelecký preklad, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1. Každý návrh musí byť doložený 3 výtlačkami prekladu navrhovaného diela, originálom a stručnou charakteristikou prekladu (zhodnotenie umeleckých kvalít i spoločenského dosahu diela a jazykovej úrovne i adekvátnosti prekladu). Ďalšie prípadné informácie poskytneme na tel. č. 52 96 35 29 – PhDr. Anna Bédiová.

Výbor Sekcie pre umelecký preklad pri Literárnom fonde každoročne odmeňuje Cenou Jána Hollého preklad, ktorý svojou umeleckou hodnotou a profesionálnym majstrovstvom prevyšuje ostatnú celoročnú produkciu prekladov na Slovensku. Cenu udeľuje jej vypisovateľ na základe návrhu ním vybranej poroty. Cena sa skladá z diplomu a finančnej odmeny