Cena Jána Johanidesa

 

Od roku 2010 sa bude udeľovať Cena Jána Johanidesa. Jej cieľom je uctiť si pamiatku spisovateľa, ktorý sa významnou mierou pričinil o rozvoj modernej slovenskej prózy, a zároveň podporiť autorov, ktorí v súčasnosti rozvíjajú jeho odkaz a svojím dielom sa relevantne podieľajú na úspechoch súčasnej slovenskej literatúry. Vypisovateľom Ceny Jána Johanidesa je Mesto Šaľa. Spoluvypisovateľmi sú Literárne informačné centrum v Bratislave a Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Hessensku.

Cena bude vypisovaná každé dva roky k 31. januáru kalendárneho roka a udeľovaná  spravidla 5. júna (deň úmrtia J. Johanidesa) v Šali. Jej laureátmi sa môžu stať občania Slovenskej republiky za diela uverejnené v slovenskom jazyku. Cena má dve kategórie:

a)      Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo, ktoré vyšlo s vročením predchádzajúcich dvoch rokov s prihliadnutím na dovtedajšie dielo navrhnutého autora a jeho verejný ohlas;

b)      Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 30 rokov, ktoré vyšlo v rovnakom období.

Ceny nemožno rozdeliť. Cena za najlepšie prozaické dielo sa skladá z čestného diplomu a peňažnej prémie vo výške 1.500 EUR. Cena za najlepšie prozaické dielo mladého autora sa skladá z čestného diplomu a peňažnej prémie 500 EUR.

Návrhy na udelenie ceny podávajú organizácie spisovateľov, redakcie literárnych časopisov, kultúrne organizácie, literárne kluby a jednotlivci sekretariátu odbornej poroty do termínu uvedeného vo vypísaní súťaže. Podmienkou zaradenia diela do súťaže je zaslanie charakteristiky diela spolu s 2 výtlačkami diela. Odborná porota vyberie najviac 10 diel, ktoré postúpia do finálového kola, z ktorých následne rozhodne o laureátoch. Prvý ročník Ceny Jána Johanidesa bude vypísaný v januári 2010.