Cena Literárneho fondu za preklad

Literárny fond každoročne udeľuje ceny a prémie za knihy a publikácie rozličných kategórií. Na návrh poroty Ceny Mateja Bela udelil Výbor sekcie pre vedecký a odborný preklad cenu v kategórii spoločenských vied autorom prekladu za dielo "Prvý cisár na uhorskom tróne". Je to piaty zväzok edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Dobové dokumenty preložili z latinčiny, resp. z nemčiny Doc. PhDr. Július Bartl - vedúci autorského kolektívu a vedecký redaktor zväzku; PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., PhDr. Ján Lukačka, CSc.; Tomáš Lukačka; PhDr. Július Sopko, CSc. Odborným recenzentom, ktorý prezrel a posúdil celý text bol Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. Dielo vydalo Literárne informačné centrum, ktoré je zároveň vydavateľom všetkých predošlých zväzkov a garantom celého projektu, rozplánovaného na 14 zväzkov.

K zväzku je pripojená dobová Richentalova kronika a ďalšie svedectvá o časoch a ľuďoch.

Vladimír Petrík