Cena Mateja Bela

Návrhy na udelenie Ceny Mateja Bela a knižných prémií za vedecký a odborný preklad treba posielať na adresu Literárneho fondu do 31. januára 2005. K návrhom treba priložiť tri výtlačky publikácií, originál, odôvodnenie návrhu, prípadne odpisy posudkov. Okrem toho treba priložiť kompletný zoznam preložených odborných a vedeckých diel, ktoré vyšli v danom vydavateľstve v hodnotenom období a tiež treba uviesť podiel jazykového redaktora na preklade. Návrhy na ocenenia treba zaslať na adresu:

Literárny fond

Štúrova 14

815 40 Bratislava 1

tel.: 02/5296 8833, 5296 8779

fax: 02/5296 8834

e-mail: litfond@mail.eurotel.sk

www.litfond.sk