Cena Mateja Bela  za rok 2006

 

V Klube slovenských spisovateľov v Bratislave 12. júna slávnostne odovzdali Ceny Mateja Bela a prémie za knižnú tvorbu za rok 2006.

Na návrh poroty Ceny Mateja Bela výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad udelil

Cenu Mateja Bela za rok 2006 v kategórii spoločenských vied Juliane Szolnokiovej za preklad diela László Bitó: Kniha o dobrej smrti (Kalligram);

Cenu Mateja Bela za rok 2006 v kategórii prírodných a lekárskych vied kolektívu prekladateľov MUDr. Petrovi Zvarovi, prof. MUDr. Jánovi Klimentovi, CSc., doc. MUDr. Ivanovi Minčíkovi, PhD., prof. MUDr. Ľudmile Podrackej, prof. MUDr. Vladimírovi Zvarovi, DrSc., prof. MUDr. Jánovi Brezovi, DrSc., prof. MUDr. Michalovi Horňákovi, DrSc. za preklad diela Emil A. Tanagho a Jack W. McAninch: Všeobecná urológia (Osveta);

Cenu Mateja Bela za rok 2006 v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy PhDr. Alojzovi Kenížovi, CSc. za preklad diela David Jordan a Andrew Wiest: Atlas druhej svetovej vojny (Ottovo nakladateľstvo).

Porota Ceny Mateja Bela a výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad udelili Knižné prémie Literárneho fondu za rok 2006 týmto prekladateľom:

Ing. arch. Helene Galanovej za preklad diela J. Micklethwait a A. Wooldridge: Firma. Krátke dejiny revolučnej myšlienky (Vydavateľstvo Slovart); Ing. Igorovi Kšiňanovi za preklad diela John Lewis Gaddis: Studená vojna (Vydavateľstvo Slovart); Doc. RNDr. Jurajovi Šebestovi, PhD., za preklad diela Ian Hacking: Sociálna konštrukcia – ale čoho? (Kalligram); Mgr. Andrejovi Kalašovi, PhD., za preklad diela Xenofón: Hostina – Sokratova obhajoba (Kalligram); RNDr. Vladimírovi Kováčovi, CSc., za preklad diela Edward J. Larson: Evolúcia (Vydavateľstvo Slovart); PhDr. Adele Böhmerovej, PhD., PhDr. Martine Buckovej, PhDr. Alexandre Dekanovej, PhDr. Viktorovi Krupovi, DrSc., PhDr. Vladimírovi Krupovi, doc. Milanovi Kováčovi, PhD., Mgr. Tatiane Podolinskej PhD., PhDr. Anne Rácovej, CSc., Mgr.Martinovi Slobodníkovi, PhD., a Mgr. Petrovi Škovierovi za preklad diela Mytológia (Fortuna Print); Mgr. Márii Gálovej, Mgr. Zuzane Szaboovej, PhDr. Alene Anettovej, Mgr. Jane Levickej za preklad diela Larousse: Pamäť – lepšie spoznať, chrániť, účinnejšie využívať (SPN – Mladé letá); PhDr. Anne Rácovej, CSc., a Mgr. Edgarovi Jarunkovi za preklad diela Christopher Partridge: Viery a vyznania (Vydavateľstvo Slovart)

Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad udelil vydavateľstvám Kalligram, Osveta, a Ottovo nakladateľstvo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin. Uznania Literárneho fondu za rok 2006 získali Vydavateľstvo Slovart, Kalligram, SPN-Mladé letá a Fortuna Print.