Minister kultúry SR Marek Maďarič odovzdal   
3. marca v Dvorane MK SR Ceny ministra popred-
ným osobnostiam našej kultúry. Za literatúru
udelil toto ocenenie spisovateľovi, bývalému po-
litickému väzňovi Rudolfovi Dobiášovi (1934) za
výber z jeho poviedkovej a novelistickej tvorby
Príbehy z prítmia (OZ Hlbiny). Dobiáš v nich li-
terárne spracoval pätnásť skutočných príbehov,
v ktorých čitateľom cez osudy prostých ľudí ume-
lecky sprostredkúva, kam až siahala zvrátenosť
moci. Vladimír Petrík v doslove k tejto knihe, kto-
rý nazval Utrpením k slobode a ľudskosti, napísal:
„Tieto príbehy vypovedajú nielen o konkrétnej osobe,
ale o človeku ako takom. Problém určitej historickej
chvíle posúvajú do nadčasovej roviny. Rudolf Dobiáš
odsúdil totalitný režim, ale zároveň aj zlo páchané
človekom na človeku. Naplnil tak vysoké kritériá
kladené na každú umelecky účinnú literatúru.“