Literárny vedec Stanislav Šmatlák a výtvarník Rudolf Fila sa stali laureátmi Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky. Ceny im 11. januára 2005 osobne odovzdal minister Rudolf Chmel.

 PhDr. Stanislav Šmatlák, DrSc. (1925) patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej literárnej vedy druhej polovice 20. storočia. Má za sebou rozsiahle kritické a literárnovedné dielo. Svoj bádateľský záujem spočiatku zameral na metodologické problémy literárnej vedy; v ďalšom výskume sa sústredil na dielo P. O. Hviezdoslava, podieľal sa na knižnom vydaní jeho básnických prvotín a publikoval o ňom syntetickú štúdiu Hviezdoslav: Zrod a vývin jeho lyriky (1961). V 60. rokoch sa zameral na osobnosť a dielo Ivana Kraska, ktorému venoval knihu Vývin a tvar Kraskovej lyriky (1976). Súbežne sa venoval tvorbe viacerých súčasných slovenských básnikov, osobitne L. Novomeskému (Básnik Laco Novomeský, 1976), M. Rúfusovi M. Válkovi (Pozvanie do básne, 1971). Svoje postoje a úvahy z výskumu dejín slovenskej lyriky zhrnul do monografie Stopäťdesiat rokov slovenskej lyriky (1971) a Dve storočia slovenskej lyriky (1979). Jeho sústavný literárnovedný záujem o dejiny národnej literatúry vyústil do napísania syntetizujúceho diela Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť (1988). Ich prepracované vydanie vyšlo znova v dvoch zväzkoch pod názvom Dejiny slovenskej literatúry I, II (1997, 1999).

Prepracované vydanie Šmatlákových Dejín slovenskej literatúry vyšlo v Literárnom informačnom centre (predtým Národné literárne centrum) v celkovom náklade 8 000 výtlačkov a v krátkom čase sa predalo. O jeho syntetizujúce dejiny národnej literatúry prejavili záujem nielen vysokoškolskí pedagógovia a študenti filozofických a humanitných fakúlt, ale aj zahraniční slovakisti, mnohé slavistické inštitúcie a slavistické katedry na zahraničných univerzitách. Keďže záujem o Šmatlákove Dejiny slovenskej literatúry trval, rozhodlo sa Literárne informačné centrum pripraviť ich nové vydanie (I. zv. 2002, II. zv. 2003). Celkovo toto dielo vyšlo v LIC v úhrnnom náklade 13 500 výtlačkov a väčšina nákladu knihy je už rozobratá. Aj tento fakt svedčí o tom, že Šmatlákov pohľad na dejiny našej národnej literatúry, pohľad erudovaný a hodnotovo vyvážený, stále budí záujem tých, ktorým bol určený, predovšetkým vysokoškolským študentom a ich pedagógom, ale aj zahraničným záujemcom o slovenskú literatúru.

Treba spomenúť aj najnovší Šmatlákov „opus“: nemecké vydanie Dejín slovenskej literatúry (v jednom zväzku, v spoluautorstve s V. Petríkom L. Richterom,  LIC, 2003), ktoré je takisto svedectvom neochabujúcej Šmatlákovej tvorivosti.

Udelenie Ceny ministra kultúry SR Stanislavovi Šmatlákovi je významnou udalosťou slovenskej kultúry.

 

Milý Stanko! Tvoji spolupracovníci a priatelia v Literárnom informačnom centre Ti k oceneniu Tvojho celoživotného literárnovedného diela srdečne blahoželajú.

Anton Baláž a kolektív spolupracovníkov LIC