Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave bola 15. decembra udelená Cena P. O. Hviezdosla-
va sýrskemu prekladateľovi Ghiasovi Mouslimu za jeho preklady slovenskej literatúry
do arabčiny. Do arabčiny preložil 18 kníh slovenských autorov. Medzi nimi sa nachá-
dzajú diela Jozefa Cígera Hronského, Jána Johanidesa, Petra Jaroša, Pavla Vi l ikovského
alebo Pavla Rankova. Najnovšími prekladmi, ktoré by mali byť publikované onedlho,
sú Smrť sa volá Engelchen Ladislava Mňačka a Dom hluchého Petra Krištú§a.