Cena Pavla STRAUSSA

Katedra slovenskej literatúry FF UKF v Nitre vypisuje 7. ročník literárnej súťaže O Cenu Pavla Straussa. Na súťaži sa môžu zúčastniť študenti denného štúdia ktorejkoľvek slovenskej vysokej školy. Súťaží sa v troch kategóriách: poézia, próza, literárnovedná práca a esej (tematické zameranie eseje je ľubovoľné). Rozsah súťažných prác: poézia – 30 až 150 veršov, próza – 3 až 15 normovaných strán (riadkovanie 1,5), esej – 3 až 15 normovaných strán (riadkovanie 1,5). Súťažiť možno v jednej, dvoch alebo vo všetkých kategóriách. Súťaž je anonymná. Texty treba označiť heslom alebo pseudonymom na prvej strane (nad názvom) a pripojiť k nim zalepenú obálku označenú rovnakým heslom s údajmi: meno, univerzita, fakulta, študijný odbor a ročník, adresa, prípadne e-mail a telefónne číslo. Prácu (v jednom exemplári) spolu s uvedenými údajmi v zalepenej obálke s označením Literárna súťaž treba poslať (alebo odovzdať osobne) do 10. apríla 2007 na adresu: Katedra slovenskej literatúry FF UKF v Nitre, Štefánikova ul. 67, 949 74 Nitra.

Ceny: Cena Pavla Straussa v hodnote 2000 Sk. (Získa ju najlepšia práca bez ohľadu na súťažnú kategóriu.) Vo všetkých kategóriách budú udelené ceny v týchto hodnotách: 1. cena 1000 Sk, 2. cena 750 Sk, 3. cena 500 Sk. Ocenené práce budú uverejnené v zborníku O Cenu Pavla Straussa 2007.