Národné osvetové centrum, Literárne informačné centrum, obec Budmerice a časopis Dotyky

vyhlasujú 1. ročník básnickej súťaže

Cena Rudolfa Fabryho

Súťaž je určená autorom poézie do 35 rokov, ktorí dosiaľ knižne samostatne nepublikovali dielo umeleckej literatúry. Do súťaže možno poslať maximálne 10 básnických textov v súhrnnom rozsahu max. 180 veršov. Súťažné práce v troch exemplároch spolu s menom, adresou a dátumom narodenia, dátum narodenia zasielajte poštou, nie doporučene, na adresu: DOTYKY, Laurinská 2, 811 01, Bratislava, alebo e-mailom na: dotyky@stonline.sk. Obálku, alebo e-mail treba označiť Cena Rudolfa Fabryho. Texty sa autorom nevracajú.

Uzávierka súťaže je: 5. novembra 2009

Súťažné práce posúdi trojčlenná odborná porota, ktorú vymenujú organizátori. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa uskutoční koncom roka 2009 v DSS Budmerice.