Ceny Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2005

 

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2005 v kategórii slovníkovej a encyklopedickej literatúry

 

Prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc. a kolektív 

za Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež, LIC

Cena za vedeckú a  odbornú literatúru za rok 2005 v kategórii biologických a lekárskych vied

 

Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

za Detská oftalmológia, OSVETA

 

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2005 v kategórii prírodných a technických vied

 

Prof. Ing. Zoltán Agócs, PhD.,  Prof. Ing. Jozef Vičan, Doc. Ing. Ján Brodniansky, PhD., Prof. Dr. Hab. Jerzy Ziolko

za Assement and Refurbishment of Steel structures, ISTER SCIENCE

Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2005

 

Prof. JUDr. Jaroslavov  Chovanec, CSc. a doc. JUDr. František Červeňanský, CSc., in memoriam

 za Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo, Procom

 Doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., PhDr. Ján Štaigl, CSc. a RSDr. Imrich Purdek

za Ozbrojené sily Slovenskej republiky, História a súčasnosť 1918-2005, MAGNET PRESS SLOVAKIA

Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD.

za Dobrá vôľa, spravodlivý rozum, Kalligram

Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc., et. El.

za Úvod do vedeckého bádania, 2 diel, SAP

Prof. Ing. Antonín Klas, PhD.

za Technologický a inovačný rozvoj v Slovenskej republike, ÚSSVE AV

Prof. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc.

za Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí miest, LIC

Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.

za Múdrosť v zrkadle vekov, Pegas

PhDr. Ľubomír Ďurovič, DrSc.

 za Všeobecná jazykoveda a slavistika. Vybrané štúdie II.,VEDA

Prof. PhDr. Ábel Kráľ, DrSc.

 za Pravidlá slovenskej výslovnosti, MS

PaedDr. Pavol Parenička, CSc. a Doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc.

 za Biografistika, SNK

PhDr. Vojtech Dangl, CSc.

 za Bitky a bojiská v našich dejinách , Perfekt

PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

za Prešporský pitaval, Perfekt

PhDr. Elena Városová, CSc.

za Filozofia vo svete – svet filozofie u nás, VEDA

Ing. Ivan Paulička a kolektív

za Všeobecný encyklopedický slovník, 4 zväzky OTTOVO NAKLADATEĽSTVO

Doc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc., Mgr. Martin Ološtiak, Mgr. Martina Ivanová a kolektív

za Slovník koreňových morfém slovenčiny, FF PU

PhDr. Marián Andričík, PhD.

 za Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník, Pezolt

Mgr.  Jarmila Drozdíková, PhD.

za Lexikón islamu, Kaligram

Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.

za Hypoglykémia, P+M Turany

Doc. RNDr. Ján Patočka, DrSc., Doc. Ing. Marek Turčáni, PhD.

 za Lepidoptera Pupae, Central European species, Apollo Books 

Prof. MVDr. František Lešnik, DrSc. a Prof. MVDr. Ján Danko, CSc. a kolektív

za Medicínska lymfológia, H&H

Doc. RNDr. Oto Strauch, DrSc. a Prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc.

za Distribution of Sequences: A Sampler, Peter Lang

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

 za Slnko – naša najbližšia hviezda, VEDA

Prof. RNDr. Peter Ružička, CSc., in memoriam, Prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc. a kolektív

 za Dissemination of Information in Communication Networks, Springer Verlag

RNDr. Pavla Pekárová, CSc., Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. a kolektív

za Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v povodí

Hrona a Váhu v dôsledku klimatických zmeny, VEDA

Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc. a kolektív

 za Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku, Správa jaskýň