V kategórii spoločenské vedy:
Doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD. a Mgr. Štefan Komorný, ArtD.Dóm. Katedrála svätého Martina v Bratislave, LÚČ

V kategórii biologické a lekárske vedy:
Doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., a kolektívAutizmus z pohľadu neuropsychobiológie, UK

 

Z prémií za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2010 vyberáme

V kategórii spoločenské vedy:
Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.Teória spisovného jazyka so zreteľom na slovenčinu, VEDA

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra:
Prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc., Dr. H. c. a PhDr. Viliam S. Hotár Politológia. Terminologický a výkladový slovník, UCM Trnava

V kategórii biologické a lekárske vedy:
RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. a kolektívBiomembrány, Petrus

V kategórii prírodné a technické vedy:
Prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.Človek a Zem v interakcii, VEDA

Uvedené ceny a prémie v roku 2011 udelil výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy – ich kompletný prehľad nájdete na www.litfond.sk