Ceny a prémie LF za rok 2010

 

 Literárny fond – výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru v roku 2010 udelí:

1. Cenu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu,

2. Cenu Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny  do maďarčiny,

3. Cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny,

4. Cenu Alexandra Pavloviča za pôvodné dielo v rusínskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do rusínčiny,

5. Cenu Ivana Kraska za slovenský debut (veková hranica do 35 rokov).

Ceny a prémie možno udeliť len občanom SR s trvalým pobytom na Slovensku za diela z oblasti prózy, poézie a literárnej vedy, esejistiky, literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu a dramatickej tvorby realizovanej v divadle, rozhlase, filme, televízii realizované na Slovensku. Návrhy na ocenenie knižných diel, ktoré vyšli v roku 2010 v 1. vydaní, so stručnou charakteristikou diela, osobnými dátami a adresou autora a.tromi výtlačkami navrhnutého diela treba poslať do 15 marca na adresu:

Literárny fond

Grösslingová 55

815 40 Bratislava 1

Viac informácií PhDr. Anna Bédiová tel.: 02/ 5296 3529, bediova@litfond.sk. a  www.litfond.sk.