Ceny za vedeckú a odbornú literatúru 2009

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu slávnostne odovzdala 28. septembra v Zichyho paláci Ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2009.

Ceny za vedeckú a odbornú literatúru

 

spoločenské vedy

PhDr. Mgr. Ľuboš Blaha, PhD.: Späť k Marxovi?, Veda

 

biologické a lekárske vedy

Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.: Aterosklerotické choroby, Herba

prírodné a technické vedy

Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc., a prof. RNDr. Daniela Reháková, DrSc.: Vápence Slovenska, I. časť, Veda

Prémie za vedeckú a odbornú literatúru

spoločenské vedy

Prof. Dr. H. c. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.: Moderná slovenská štátnosť, PROCOM

Prof. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.: Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky, Matica slovenská

Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc.: Bratislava a starí Slováci, Matica slovenská

Mgr. M. A. Dušan Segeš, PhD.: Dvojkríž v siločiarach bieleho orla, Veda

Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.: Riziko a neistota. Úvod do behaviorálnej ekonómie a financií, Veda

Pavol Dinka: Zápasy o slovenčinu – Novela jazykového zákona – pravda a lži, Politologický odbor Matice slovenskej

Peter Frankl a Pavel FrankL: Židia v Žiline, Edis

 

slovníková a encyklopedická literatúra

Dušan Dubovský: Revúca a jej športovci a majstri Slovenska, Európy a sveta, Mestské kultúrne stredisko Revúca

PhDr. Eva Kolníková, DrSc., PhDr. Elena Minarovičová, CSc., PhDr. Ján Hunka a Ing. Zbyšek Šustek, CSc.: Kronika peňazí na Slovensku, Fortuna Libri

PhDr. Pavol Kršák a kolektív: Ottov historický atlas SLOVENSKO, Ottovo nakladateľstvo

PhDr. Vladimír Segeš, PhD., a kolektív: Slovakia – Military Chronicle, Perfekt

 

biologické a lekárske vedy

Doc. MUDr. Ján Benetin, CSc., a MUDr. Peter Valkovič, PhD.: Parkinsonova choroba, Herba

Doc. MUDr. Iveta Šimková, CSc., a kolektív: Pľúcna hypertenzia očami kardiológa, SAP

Doc. Ing. Mgr. Peter Tavel, PhD.: Psychologické problémy v starobe I., Schola Philosophica

Doc. RNDr. Jan Patočka, DrSc. in memoriam, a RNDr. Ján Kulfan, CSc.: Lepidoptera of Slovakia – bionomics and ecology/ Motýle Slovenska bionómia a ekológia, Veda

 

prírodné a technické vedy

Prof. RNDr. Danica Jakubíková-Studenovská, CSc., a RNDr. Jozef Pócs, PhD.: Monounary algebras, UPJŠ Košice

Prof. Ing. Roman Boča, DrSc.: Chémia koordinačných a organokovových zlúčenín, Nakladateľstvo STU

Doc. RNDr. Rudolf Holzer, PhD., RNDr. Marek Laho, PhD., Doc. RNDr. Peter Wagner, PhD., a RNDr. Martin BednÁrik, PhD.: Inžinierskogeologický atlas hornín Slovenska, Štátny geologický ústav

Doc. Ing. Juraj Králik, PhD.: Safety and Reliability of Nuclear Power Buildings in Slovakia. Earthquake – Impact – Explosion, Nakladateľstvo STU  

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a kolektív : Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy, Jaga group

RNDr. Vladimír Košel, CSc.: Subteránna fauna Západných Karpát, Ústav půdní biologie ČR