Spoločenské vedy: Peter Šoltés, László Vörös a kol. –
Korupcia (Veda); slovníková a encyklopedická litera-
túra: cena nebola udelená; biologické a lekárske vedy:
Milan Kriško, Ján Gajdošík, Andrej Dukát, Marián
Bernadič – Zlyhanie farmakoterapie, možnosti pre-
vencie (SAP); prírodné a technické vedy: Ignác Capek
– DNA Engineered Noble Metal Nanoparticles: Fun-
damentals and State-of-the-Art of Nanobiotechno-
logy (Wiley&Sons, Scrivener Publishing USA).
Prémie za vedeckú a odbornú
literatúru za rok 2015
Spoločenské vedy: Ján Drgonec – Ústava Slovenskej
republiky (Nakladatelství C. H. Beck), Vladimír Leško,
Róbert Stojka a kol. – Patočka a fi lozofi a 20. storočia
(FF UPJŠ Košice), Elena Londáková – Slovenská kultúra
v rokoch 1968 – 1970 (HÚ SAV), Milan Vároš – Velikáni
výtvarného umenia. Osudy slávnych maliarov a ich
obrazov (Príroda), Ján Višňovský – Aktuálne otázky
teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu (FMH UCM),
Rastislav Molda – Ideálny obraz národa (MS); slovníková
a encyklopedická literatúra: Ján Januš a kol. – Turiec (pre-
chádzka v čase) (Tlačiareň P+M); biologické a lekárske
vedy: Michal Drobný a kol. – Neurology Textbook. Refe-
rence Text and Study Guide (Profa-J, Ltd. Martin), Fran-
tišek Kristek, Soňa Čačányiová – Štruktúra a funkcia
cievnej steny v normotenzii a hypertenzii (ÚNPF SAV),
Miloš Jaseňák, Zuzana Havlíčeková, Peter Bánovčin a kol.
– Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej
medicíny (A-medi), Štefan Urban – Priedušková astma,
Diagnostika a terapia (HERBA); prírodné a technické
vedy: Ján Legény, Peter Morgenstein – …solárna straté-
gia udržateľného mesta (Nakladateľstvo STU), Renáta
Oriňáková, Andrej Oriňák, Andrea Straková-Fedorková –
Nanotechnológie II (PF UPJŠ), Aleš Janota – Aplikovaná
telematika (EDIS ŽU), Vojtech Rušin – eXtrémy (Neo-
grafi a Martin), Jana Skalová, Dana Kotorová, Dušan Igaz,
Milan Gomboš, Katarína Nováková – Regionalizácia
pedotransférových funkcií vlhkostných retenčných
kriviek pôd Slovenska (Nakladateľstvo STU), Stanislav
Dubnička, Vladimír Ilkovič – Profesor Dionýz Ilkovič,
Svetová osobnosť modernej fyziky (Perfekt).
Prémie za trojročný vedecký ohlas a výnimočný ve-
decký ohlas na jedno dielo nájdete na
www.kniznarevue.sk.