Chrániť aj národné jazyky (rozhovor s Jánom Vilikovským)
Rada Európy vyhlásila rok 2001 za Rok jazykov a Švédsko, ako predsednícka krajina EU, pripravila pre štáty, kandidujúce na vstup do únie, konferenciu na tému Aké dôsledky bude mať vstup do EU pre malé jazyky. Do mesta Balsta, vzdialeného asi 30 km od Štokholmu, pozvala švédska vláda delegácie z 11 kandidátskych krajín. Patrili medzi nich aj dvaja zástupcovia SR: Miroslav Mlynár z Ministerstva zahraničných vecí a Ján Vilikovský, ktorý zastupoval Ministerstvo kultúry.

           O priebehu konferencie a jej zmysle pre kandidátske krajiny sme sa porozprávali s Jánom Vilikovským, riaditeľom Literárneho informačného centra.


Kto zastupoval na rokovaní kandidátske krajiny a čo bolo jej obsahom?

- Každú krajinu zastupovali dvaja delegáti a v prevažnej miere išlo o jazykovedcov, väčšinou popredných odborníkov z uznávaných univerzít či akadémii vied. Obsahom rokovania bola prezentácia vzťahov medzi národným jazykom a ostatnými jazykmi, používanými v kandidátskych krajinách a na čo sa tieto krajiny majú pripraviť v súvislosti so vstupom do EÚ. Úroveň jednotlivých prezentácii bolo rozdielna: niektorí delegáti sa viac zameriavali na budúcnosť, iní sa vracali dosť hlboko do minulosti. Tak napríklad delegátky z Maďarska predstavili mapu historického rozloženia maďarského jazyka a hovorili o "trianonskej traume", ktorá sprevádzala vývin maďarčiny v uplynulom storočí. Vcelku možno povedať, že predstavy delegátov kandidátskych krajín a zástupcov EÚ, ktorí sa na konferencii tiež zúčastnili, sa dosť podstatne rozchádzali. V krajinách únie sa v súčasnosti kladie dôraz na ochranu jazykov národnostných menšín a regionálnych jazykov a národné jazyky nepodliehajú žiadnej zvláštnej ochrane. Vnímanie národných či štátnych jazykov v kandidátskych krajinách má skôr opačný akcent, pretože ide zväčša o malé krajiny s málo rozšírenými jazykmi, ktoré sú často historicky "mladé", nemajú veľkú kultúrnu prestíž a v minulosti často patrili k menšinovým jazykom. Preto je vzťah týchto krajín k svojim národným jazykom viac emocionálny, jazyk zostáva symbolom národného sebavedomia, nielen komunikačným prostriedkom. Preto sa tieto krajiny logicky usilujú svoj jazyk skôr chrániť a ovplyvňovať jeho vývoj.

S akými príspevkami vystúpili na konferencii naši zástupcovia?

- Michal Mlynár hovoril o pripravenosti SR na vstup do únie a našej otvorenosti voči jazykom národnostných menšín na Slovensku. S veľmi priaznivým ohlasom sa stretla jeho informácia, že SR prijala Chartu menšinových jazykov. Ja som informoval o súčasnom postavení slovenčiny ako úradného a štátneho jazyka, ale svoje vystúpenie som zameral hlavne na akcentovanie niektorých nebezpečenstiev či rizík pre národné jazyky s súvislosti s globalizáciu jazyka, prílivom cudzích, najmä anglických slov do jazykovej praxe v oblasti informačných technológii, ale aj v oblasti aproximácie práva, ktorá bude znamenať preklady stovky zákonov, noriem a direktív EU do národných jazykov. Bude to tlak na jazyk zhora, ku ktorému prirodzene pribudne v kandidátskych krajinách aj tlak zdola, od jazykov národnostných menšín a regionálnych jazykov. A ako jediný som na konferencii upozornil aj na potrebu ochrany umeleckého jazyka.

Aké poznanie vyplýva z tejto konferencie vo vzťahu k národným jazykom v súvislosti so vstupom do EU?

- Kandidátske krajiny sa musia v predstihu snažiť vyrovnať s "jazykovou situáciou" po vstupe do únie. Stálo by napríklad za úvahu, či nevyvinúť nejaké koordinované úsilie pri zachovaní identity národných jazykov so susednými, jazykovo príbuznými krajinami: Českom, Poľskom a Slovinskom. Zároveň si treba uvedomiť, že štát musí pripraviť na vstup do EU veľké množstvo ľudí aj po jazykovej stránke, že komunikácia s orgánmi únie bude prebiehať hlavne v angličtine. V podstate pôjde o to, ako sa adaptovať na jazykovú situáciu v únii a zároveň si zachovať príslušnú úroveň a potrebnú ochranu svojho národného či štátneho jazyka.

Zhováral sa Anton Baláž