Čítanie 2007

V utorok 29. januára sa konala v bratislavskom

klube spisovateľov tlačová beseda

o výsledkoch výskumu čítania,

ktorý uskutočnilo Literárne informačné

centrum a Kultúrne observatórium Národného

osvetového centra na 18 stredných

školách všetkých typov tak, aby

zvolená vzorka 1 201 stredoškolákov

mala reprezentatívnu demografickú

štruktúru. Výsledky vyšli knižne a budú

publikované aj na stránke www.litcentrum.

sk, kde nájdete aj výsledky výskumov

z rokov 2003, 2004, 2005 a 2006.

V rámci výskumu stavu a úrovne čítania

v SR v roku 2007 popri iných

súvislostiach kultúry čítania (čítanie

a denná tlač, čítanie e elektronické

médiá ) sa podrobnejšie sledoval aj

vzťa h stredoškolákov k nelegálnym

drogám i k nelátkovým závislostiam.

Drogu raz vyskúšalo 17,3% stredoškolákov,

opakovane sa k nej vrátilo

14,5%, opakovane sa k nej vracia 5,4%,

drogám sa vyhýba (neskúsilo ich)

62,8% stredoškolákov. Zásah nelegálnych

drog ako nezdravého fenoménu

doby do stredoškolskej populácie je

teda značný.

Nelegálne drogy evidentne v populácii

pôsobia výraznejšie ako nezdravý

vplyv hracích automatov, ktoré sa,

podľa výsledkov výskumu, v patologickej

miere týkajú len 1,7% stredoškolákov.

Zároveň je však o 4% menej tých,

ktorí hracie automaty vôbec nevyskúšali.

Z toho vyplýva, že nelátkovú závislosť

stredoškolská populácia nepovažuje

za takú nebezpečnú ako drogy.

Zaujímavé i prekvapujúce je zistenie,

že stredoškoláci, ktorí sledujú denníky

pravidelne každý deň, zároveň generujú

až 2,1- percentnú skupinu častých

hráčov, respektíve hráčov, ktorí

hrajú vždy, keď majú peniaze. Uvedený

priaznivý priemer len 1,7% zasiahnutých

gamblerstvom v celej vzorke

zabezpečujú práve tí stredoškoláci,

ktorí dennú tlač sledujú príležitostne,

alebo vôbec nečítajú denníky. Ich odpočítaním

od celej vzorky zistíme, že

práve pravidelní plus sporadickí čitatelia

dennej tlače tvoria spolu až 5,6-

percentnú skupinu stredoškolákov,

ktorých hra na automatoch zaujala

natoľko, že sa k nej radi vracajú.

Pragmatický záver, ktorý z uvedených

skutočností vyplýva, by mohol

znieť: Profesionálna kampaň o nebezpečnosti

gamblerstva prostredníctvom

dennej tlače nemôže nezasiahnuť

práve najohrozenejšiu skupinu

stredoškolákov.

-pv-