Citlivá biografia Agathy Christie

Janet Morgan: Agatha Christie – Životopis

Preklad: Katarína Bukovenová,

Preklad básní: Jana Kantorová - Báliková

Bratislava: Slovart, 2020

 

Rozsiahly Životopis Agathy Christie z pera Janet Morgan je doteraz jediný, ktorý bol schválený a pripravovaný aj v spolupráci so spisovateľkinou rodinou. Takmer 450-stranová publikácia rozoberá tie stránky tvorby a pracovného života spisovateľky, o ktorých inde nájdeme len málo zmienok.

Najznámejšia autorka detektívnych románov i poviedok, ktorej knihy boli a sú najpredávanejšie na svete hneď po Biblii (aspoň sa tak v kuloároch vravieva), napísala aj vlastnú autobiografiu. Príjemné čítanie plné drobnokresby, v ktorom Agatha Christie opisuje svoj svet, ale tu a tam predsa len čosi zamlčí alebo prehltne, vyšla pod názvom Môj životopis v slovenčine už v roku 1986 vo vydavateľstve Smena.

Z kníh, ktoré priamo mapujú životné obdobia tejto spisovateľky, máme k dispozícii aj jej korešpondenciu z cesty okolo sveta, ktorú absolvovala so svojím prvým manželom Archiem Christiem. Rozsiahla publikácia plná fotodokumentácie dnes už miznúcich alebo celkom zmenených častí sveta vyšla v redakcii spisovateľkinho vnuka Mathewa Pricharda až v roku 2012. Tento zaujímavý knižný dokument preložil do češtiny Jan Čermák v roku 2014.

Okrem spomínaných kníh, ktoré nám otvárajú cestu do turbulentného života spisovateľky naprieč 20.storočím, máme k dispozícii niekoľko neautorizovaných životopisov, ktoré viac-menej kompilujú staré známe fakty. Ich autori či autorky sa zameriavajú na skutočnosti, ktoré sama spisovateľka chcela zamlčať, a sú charakteristické skôr snahou o senzáciu, než skutočným vhľadom do autorkinej tvorby.

 

Marketingová značka

V posledných rokoch rodina Agathy Christie, ktorá bola dlho veľmi opatrná s ohľadom na súkromie dnes už nežijúcej spisovateľky, obrazne povedané, otvára dvere. Vznikajú nové seriálové adaptácie diel, ktoré nikdy predtým neboli sfilmované (v roku 2021 by sme sa mohli dočkať napríklad seriálu podľa knihy Nakoniec príde smrť). Rozmohli sa filmové verzie Poirotov, Slečien Marplových a i. Z Agathy Christie sa stala marketingová značka a záujem o osobu autorky detektívok v posledných rokoch neprestáva narastať.

V češtine vyšli v roku 2019 preklady dvoch románov, ktoré Agatha Christie napísala pod pseudonymom Mary Westmacott (Nedokončený portrét a Odloučení z jara) a v slovenčine práve vyšiel rozsiahly Životopis Agathy Christie – doteraz jediný, ktorý bol schválený a pripravovaný aj v spolupráci so spisovateľkinou rodinou. Biografiu napísala britská historička, spisovateľka a publicistka Janet Morgan už v roku 1984, v slovenčine vyšla na sklonku roku 2020 v Slovarte v preklade Kataríny Bukovenovej a Jany Kantorovej - Bálikovej (poézia). Spája sa aj so 130. výročím narodenia najslávnejšej detektívkarky všetkých čias.

 

 Vedecky aj osobne

Takmer 450-stranová publikácia naozaj rozoberá tie stránky tvorby a pracovného života Agathy Christie, o ktorých inde nájdeme len málo zmienok. Janet Morgan mala prístup k autorkiným záznamom a rozprávala sa aj s jej priateľmi a rodinou, preto dokázala vystopovať a uviesť na pravú mieru i udalosti, ktoré opomenula sama Christie (napríklad, v Mojom životopise nesprávne uviedla rok smrti brata Montyho).

Kniha je teda zaujímavým čítaním nielen pre tých, ktorí sa o Agathu Christie zaujímajú, ale aj pre odbornú verejnosť (pedagógov či publicistov), ktorí potrebujú materiál o procese tvorby detektívok, o živote uprostred vykopávok v Nimrúde či o živote v Anglicku počas dvoch svetových vojen a medzi nimi.

Údaje, ktoré Janet Morgan veľmi podrobne vyhľadávala (často objasňuje aj ich zdroje a upravuje všeobecne uznávané nepresnosti), sú veľmi podrobné. Autorka s nimi pracuje až minucióznym (pre čitateľa občas trochu vyčerpávajúcim) spôsobom. Neostane nič, čo by nebolo povedané.

Biografiu dopĺňa rozsiahly register, občasné poznámky pod čiarou a množstvo fotografií. Autorka biografie kombinuje vedecký prístup s prístupom osobným – ako historička neúprosne pracuje s faktmi namiesto dohadov a dojmov, ponára sa však aj do spleti vzťahov a súradníc, ktoré sa nezaobídu bez interpretácie: Dôkladnejšiu prácu o tvorbe a živote Agathy Christie však nenájdeme.

 

Najväčší prínos

Janet Morgan postupuje chronologicky. Začíname Agathiným detstvom, vzťahom s rodičmi a súrodencami, pokračujeme mladosťou, počiatkami písania (kto tušil, že Agatha Christie písala aj poéziu, a vôbec nie zlú?), prvým manželstvom. Táto časť knihy je pre znalcov života budúcej slávnej detektívkarky možno príliš podrobná.

Morgan často čerpá z korešpondencie, ktorú Agatha Christie intenzívne viedla počas svojej cesty  okolo sveta, a z jej autobiografickej knihy. Ak však čitatelia a čitateľky držali v rukách publikácie Agathy Christie Veľká výprava či Môj životopis, prvá tretina aktuálneho Životopisu bude pre nich čímsi, čo už čítali. Nájdeme tu niekoľko upresnení, detailnejšie popisy súdobej situácie či podrobnejšie (literárne) zobrazenia Agathiných domovov, ale v skutočnosti  budeme mať dojem, že sme toto celé už kdesi počuli.

Najväčším prínosom Životopisu je popis obdobia, ktoré sa začína Agathiným rozvodom. V knihe Môj životopis totiž autorka detektívok popisuje veľmi dôsledne svoje detstvo a prvé manželstvo, ale život po rozvode a stretnutí s Maxom Mallowanom, ako aj rozmach jej tvorby zaberá len menšiu časť tejto autobiografie.

V publikácii Janet Morgan sa to otočilo. Kniha sa stáva aj pre znalcov života Agathy Christie zaujímavou, keď sa životopiskyňa ponorí do zlomových udalostí v živote spisovateľky – smrti matky Clary, rozpadu manželstva, následnej straty motivácie a sily písať a psychického i fyzického zrútenia, ktoré vyvrcholilo dnes už legendárnym „príbehom“ – zmiznutím autorky.

Morgan objasňuje toto Agathino skratové konanie aj prostredníctvom vedeckých výskumov. (Prekladateľka Katarína Bukovenová príznačne dodáva, že kniha vyšla v 80. rokoch. Odvtedy neurovedy v tomto smere ešte pokročili.)

Niekoľkodňové zmiznutie Agathy Christie bolo v priebehu rokov terčom špekulácií. Stalo sa fenoménom i hádankou. Spisovateľka ani jej rodina toto konanie nikdy neobjasnili a to pôsobilo ešte tajomnejšie. Vo svetle Životopisu Janet Morgan sa dozvedáme, že ho asi ani objasniť nedokázala. Na motívy „zmiznutia“ vznikol aj špekulatívny televízny seriál.  Morgan neobchádza v životopise ani takéto fakty a podopiera ich rokom nakrúcania či menom režiséra. Opäť teda nejde len o popis situácie, ale o presné narábanie s faktmi.

 

O čom len tušíme

Od momentu, ako Agathina dcéra Rosalind začne navštevovať internátnu školu, cez Agathino stretnutie s jej budúcim manželom – archeológom Maxom Mallowanom a rozmachom spisovateľkinej tvorby doslova do všetkých svetových strán sa síce dozvedáme aj z jej autobiografie, ale určite oveľa obmedzenejšie než v preklade Životopisu.

Historička nasvecuje život spisovateľky aj z tých perspektív, o ktorých len tušíme. Vďaka archeologickým cestám Maxa Mallowana sa Christie dostala na mnohé, vtedy jedinečné archeologické lokality. Naučila sa fotografovať. Svoju záľubu tak uplatnila pri dokumentovaní archeologických nálezov. Pretože sa vždy živo zaujímala o všetko nové, svet archeológie jej poskytol živnú pôdu pre ďalšie knihy, ale aj ona toho mnoho poskytla svetu archeológie. Morgan hovorí o jej prínose pre archeologické tímy v rámci dokumentácie, ale i pre to, čomu sa dnes hovorí keramikárstvo – rozumela starobylej keramike a rozbité keramické nálezy dokázala zreštaurovať.

Dnes už samozrejme archeológovia pracujú inak, v tej dobe však Agatha Christie povýšila svoju záľubu na vysokú – mohli by sme povedať, že až poloprofesionálnu – úroveň. Pečať archeológie neostala len v jej knihách, ale aj vo vede samotnej. Skrátka, odviedla podstatnú prácu ako členka archeologického tímu. Sama by so svojou skromnou povahou tento prínos nikdy nepriznala, a tak sa mohol objaviť až v knihe, ktorú o nej napísal ktosi iný.

 

Divadlo a rozhlas

Ďalšou časťou tvorby Agathy Christie, ktorá je menej známa, je jej kontakt s divadlom. Morgan odviedla dôkladnú prácu práve skúmaním tejto časti jej života. Dôsledne sa venuje tomu, ako spisovateľka postupovala pri dramatizáciách svojich príbehov, ako sa jej písanie pre divadlo rozvíjalo a profesionalizovalo, čo ju rozčuľovalo a ako si uvedomovala obmedzenia literárneho textu i divadla.

Podobne životopiskyňa zotrela prach z ďalšej sféry – z Agathinej práce pre rozhlasové vysielanie.  Na jednom detektívnom seriáli spolupracovala Christe s kolektívom vtedy najpopulárnejších autorov detektívok a podnet na písanie pre rozhlas vtedy dostala od Dorothy Seyersovej – ďalšej významnej autorky detektívok (mimochodom, s nemenej zaujímavým životným príbehom, ako bol ten Agathin).

Okrem neznámych či menej známych sfér zo života Agathy Christie sa Morganová venuje aj priblíženiu jej života v konkrétnom období 20. storočia. Čítame tu teda nielen o živote slávnej spisovateľky, ale aj o tom, ako reflektuje a mení svoju tvorbu v závislosti od skúseností, ktorými svet práve prechádza. Predovšetkým ide o dve svetové vojny (nezabúdajme, že aj slávny Poirot, ktorý časom autorke liezol poriadne na nervy, bol belgický utečenec), skúsenosti z ošetrovania i práce v lekárni, strach o najbližších, ale i špionážne príbehy na pozadí vojnových čias.

Romány o slečne Marplovej zas zrkadlia obdobie, keď identita ľudí žijúcich na anglickom vidieku mohla byť nejasná, pretože sa ju snažili v dôsledku vojnových konfliktov z rôznych dôvodov ukrývať.

Poslednou veľmi zaujímavou stránkou životopisu je rozpletanie klbka vzťahov a inšpirácií – Janet Morgan nám približuje predobrazy príbehov a motívov v detektívkach Agathy Christie, odhaľuje reálne postavy na pozadí tých fiktívnych.

Publikácia nebulvarizuje, ale vzťahy neobchádza. Nájdeme tu útržky listov, rozhovorov a súkromných poznámok Agathy Christie, ktoré boli doteraz pre slovenskú verejnosť tajomstvom. Pretože život aj dielo najslávnejšej autorky detektívok bol pestrý a dynamický a obsahoval viacero výrazných zlomov a odbočiek, môžeme ho čítať lineárne – od Agathinho narodenia až po jej pohreb. Ale môžeme si celý príbeh servírovať aj  podľa nálady a čítať jednotlivé kapitoly ako uzavretý celok.

Publikácii sa možno v prvej časti dá vyčítať redundancia či príliš veľká drobnokresba, ktorá miestami pôsobí únavne. Vedeckej a historickej stránke textu by tiež pomohol dôslednejší poznámkový aparát. Je to však biografia skrz naskrz prepracovaná, dôsledná, napísaná s veľkým citom a zohľadňujúca mnoho (známych, menej známych, ale aj úplne neznámych) skutočností.

 

Veronika Dianišková (1986)

Poetka, rozhlasová publicistka. Pôsobí v Rádiu Junior v RTVS. Je autorkou niekoľkých zbierok poézie: Labyrint okolo rúk (2007), Zlaté pávy sa rozpadnú na sneh (2014), Správy z nedomovov (2017). Vo vydavateľstve Modrý Peter jej vlani vyšla kniha pre deti Pirátske rozprávky.

 

 

Agatha Christie v roku 1922. Foto: Christie Archive Trust /  HarperCollins Publishers Ltd. / Slovart