Človek knihy

Kniha v rukách čitateľa je výsledkom zdĺhavého, nenápadného, priam tajomného chodu v pozadí knižnej kultúry.

Jedným z ohniviek tohto procesu sú kníhkupectvá a ich kníhkupci. Kníhkupec bol v minulosti sprostredkovateľom medzi tvorcom knihy a čitateľom. Kniha Dalimíra Hajka Príbeh kníhkupca predstavuje zlomky životného osudu autorovho otca.

 

Jozef Hajko bol prvý a zároveň jediný slovenský absolvent pražskej odbornej kníhkupeckej školy v tridsiatych rokoch 20. storočia.

Charakter knihy je synkretický. Prvá polovica textu sa približuje odbornej monografii mapujúcej kníhkupeckú činnosť počnúc známym slepým kolportérom Matejom Hrebendom až po českého vydavateľa Leopolda Mazáča, ktorý zohral významnú úlohu pri publikovaní diel slovenských autorov v medzivojnových rokoch.

Autor vyzdvihuje Mazáčovu podnikateľskú prezieravosť, keď vydávaním Edície mladých slovenských autorov (EMSA) poprel finančnú nerentabilnosť publikovania slovenských kníh, čím spustil vlnu záujmu o slovenskú literatúru v československom priestore.

Otvorením Slovenského kníhkupectva v Prahe zohral Mazáč dôležitú úlohu aj na poli ekonomickom, politicko-kultúrnom či estetickom.

Autor dáva osobnosť Leopolda Mazáča do kontextu literárno-historického, zároveň nakladateľa predstavuje ako pražskú osobnosť, ktorá významne ovplyvnila budúce pôsobenie Jozefa Hajka.

 

Ligapasáž na Dunajskej

V druhej polovici knihy dostáva priestor biografické rozprávanie autora o svojom otcovi, kníhkupcovi Jozefovi Hajkovi. Čitateľa prevedie rodinnou históriou a okolnosťami, ktoré priviedli autorovho otca k štúdiu na odbornej knihovníckej škole v Prahe a následne k profesionálnej kníhkupeckej kariére, ktorá sa dominantne spája s legendárnym kníhkupectvom Slovenskej ligy na Dunajskej ulici v Bratislave.

Na pozadí dejinných udalostí spája životný príbeh kníhkupca s ovzduším knižnej kultúry. Kultúrnu atmosféru sprostredkúva prostredníctvom spomienok kníhkupca, ale aj prostredníctvom reminiscencií samotných literátov či umelcov, ktorí osobne Jozefa Hajka poznali a prichádzali s ním do kontaktu.

 

Úspech gastronomických kníh 

Zaujímavým momentom knihy je spomínanie na autorovu matku; tá sa na manželov popud stala mimoriadne úspešnou autorkou kuchárskych kníh, ktoré boli odrazu súčasťou takmer každej domácnosti, a ich popularita prekročila hranice Slovenska. V spolupráci so svojím manželom tak značne ovplyvnila nielen československú gastronomickú literatúru.

Kniha Príbeh kníhkupca prináša jedinečnú tematiku s množstvom informácií, ktoré kontúry kníhkupeckého pozadia zhmotňujú cez osobnú históriu. Do komplexnosti príbehu kníhkupca však zasahuje špecifický synkretický prístup, ktorý celistvosť knihy do istej miery narúša. Miestami tak na seba naráža faktografickosť so subjektívnosťou autorskej výpovede s viacerými digresiami. Z tohto dôvodu by si publikácia žiadala jasnejšiu kompozičnú a žánrovú stratégiu.

 

Oddanosť práci

Dalimír Hajko životným osudom svojho otca predstavil knižný svet minulosti, ktorý si zakladal na oddanosti k práci, kontakte s čitateľom, stretnutiach s literátmi a atmosfére kníhkupectva a ktorý sa dnes pod vplyvom internetového predaja vytráca.

Vyslovil však presvedčenie, že kým bude existovať kniha, knižný svet pretrvá. „Kniha je nielen tovarom v ekonomickom zmysle, ale aj svojráznym dielom, ktoré fascinuje hmotným výzorom, a to nehovorím o jej obsahu, o zázname tvorivosti spisovateľa.“ (s. 230)                        

 

Jana Kičura Sokolová (1981)

Vyštudovala slovenský jazyk a estetiku na FiF UK v Bratislave. Pracuje na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií PU v Prešove. Odborne sa venuje vývinu syntaxe v ranej ontogenéze dieťaťa a štylistike.

 

Dalimír Hajko: Príbeh kníhkupca

Bratislava: Slovart, 2021

 

Zdroj foto: archív D. M. / Slovart