Podľa nášho dvojtýždenníka Knižná revue to bolo 100 prozaických diel, 120 básnických zbierok, 28 kníh pre deti a mládež, 26 diel literatúry faktu a 27 literárnovedných diel. Spolu teda viac ako tri stovky titulov pôvodnej slovenskej tvorby. Je to málo? Je to veľa? Alebo až priveľa na „malú“ slovenskú literatúru, navyše stále tuhšie zvieranú i devastovanú neúprosným trhovým mechanizmom a 19 % DPH? Odpovede i na tieto otázky, ale predovšetkým hodnotenie jednotlivých tvorivých výkonov v minulom roku na Slovensku prináša letné (16 – 17) dvojčíslo Knižnej revue v 32-stranovej prílohe, vloženej do tohto čísla, navyše prakticky prehľadne graficky upravenej.

 


Alexander Halvoník, riaditeľ LIC

Takéto súhrnne bilancovanie pôvodnej knižnej produkcie prináša Knižná revue na svojich stránkach už piatykrát za sebou, štyri z nich si literárni zvedavci, ale najmä literárni kritici, historici a vedci nájdu aj v elektronickej podobe na adrese www.litcentrum.sk. Užitočnú tradíciu reflektovania pôvodnej tvorby v jej ročnom priereze začal už náš kvartálnik Literika v roku 1996 a hodnotenia od renomovaných literárnych kritikov tu vychádzali až do neopodstatneného a nezmyselného zániku v roku 1999. Našťastie v roku 2002 na túto zbytočne pretrhnutú niť úvah o tvorivých výkonoch pôvodných autorov nadviazala Knižná revue. Autormi hodnotení tvorby za rok 2005 sú literárny kritik Alexander Halvoník (Slovenská próza 2005: Na rázcestí), vysokoškolský pedagóg a literárny vedec PhDr. Radoslav Matejov (Slovenská poézia 2005: Ľahkosť i bremeno mnohorakosti), profesorka na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy PF Prešovskej univerzity PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. (Pôvodná tvorba pre deti a mládež v roku 2005: Keď neprší, aspoň kvapká), interná doktorandka v Ústave slovenskej literatúry SAV Zuzana Ferusová (Slovenská literárna veda 2005: Inšpirácie pre budúcu syntézu) a doktorand v Ústave svetovej literatúry SAV Patrik Oriešek (Literatúra faktu v roku 2005: Rok bez cestopisov a reportáží). Už názvy ich textov dosť vypovedajú o stave, kvalite a smerovaní v jednotlivých literárnych žánroch pôvodnej literatúry. Stručne, zhrňujúco i paradoxne, to vo vzťahu knižného trhu k literárnym hodnotám vyjadril vo svojom texte A. Halvoník, keď napísal: „Kniha napriek tomu, že obsahuje posolstvá, diagnózy, prognózy a terapie, ktorými trh pohŕda, sa ako trhový artikel stala predovšetkým súčasťou mediálnej (samo)manipulácie, teda aj nezastupiteľnou súčasťou nášho sveta, ktorý je schopný vynájsť a zdokonaliť všetko okrem lieku na svoju posadnutosť konzumom“.

 

 

Ako užitočný „bonus“ tejto prílohy je k hodnoteným žánrom pripojený prehľad udelených cien za rok 2005 a pri próze i bibliografia kníh vydaných v minulom roku. Možno nie ako letné a ľahké, ale za rozhodne obohacujúce i orientujúce v literárnych hodnotách možno charakterizovať hodnotenie pôvodnej slovenskej tvorby za minulý rok.

Anton Baláž

Foto: Andrej Matuška

KNIŽNÁ REVUE: Literárnokritické hodnotenie za r. 2005