Čoskoro vyjdú v LIC dve publikácie

Literárne informačné centrum ešte v septembri 2005 vydá Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež, ktorý zostavil Ondrej Sliacky a kolektív. Októbrovým knižným titulom bude Mýtus a dejiny v próze naturizmu od Milana Šútovca.

Slovníkové dielo slovenských spisovateľov pre deti a mládež predstavuje tvorcov detskej literatúry od najstarších čias po súčasnosť. Zostavovateľom a vedeckým redaktorom je prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc., ktorý podobný slovník pripravil už v 70. rokoch 20. storočia. Jeho spolupracovníkmi sú významní literárni vedci zaoberajúci sa detskou literatúrou (Z. Stanislavová, V. Obert, M. Jurčo). Dielo je koncipované tak, aby odbornej verejnosti, ale predovšetkým poslucháčom pedagogických a filozofických fakúlt poskytol biograficko-bibliografické údaje a orientoval ich v hodnotovej úrovni diel a autorov v literárnom kontexte. Slovník sa vyznačuje faktografickou precíznosťou a bude základným informačným zdrojom pri práci s detskou literatúrou v študijnom procese a v pedagogickej praxi.

Práca významného literárneho vedca Milana Šútovca Mýtus a dejiny v próze naturizmu sa skladá z dvoch obsahovo súvisiacich častí. Prvá obsahuje revidovaný text diela Romány a mýty, ktoré podalo novú interpretáciu najvýznamnejších diel slovenského naturizmu (Švantner, Chrobák, Figuli), a otvorilo tak cestu k pochopeniu mechanizmov prieniku mýtu do modernej epickej štruktúry románu. (Pôvodná publikácia Romány a mýty je často citovanou vysokoškolskou literatúrou a dnes je prakticky nedostupná.) V druhej, prvý raz publikovanej časti knihy – Romány a dejiny – analyzuje a všestranne interpretuje dva významné slovenské romány s historickou témou: Babylon Margity Figuli a Život bez konca Františka Švantnera. Skúmaním kontrastu mýtického a historického autor definuje princípy vnútornej jednoty diela obidvoch autorov a vnútorné vývinové mechanizmy v ich tvorbe. Šútovcova kniha bude obohatením pohľadu na problematiku moderného slovenského románu.

 

(suba)

  • Čoskoro vyjdú v LIC dve publikácie - 0
  • Čoskoro vyjdú v LIC dve publikácie - 1