Inštitút pre verejné otázky vypracoval z poverenia Goetheho inštitútu a s podporou Ministerstva zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko štúdiu o znalosti cudzích jazykov vychádzajúcu z výsledkov reprezentatívneho sociologického výskumu (marec 2011) na vzorke obyvateľov SR vo veku 15 rokov. Štúdiu Jazyková kompetentnosť ľudí na Slovensku: nemčina v porovnaní s inými jazykmi predstavili na tlačovej konferencii koncom mája sociologičky Zora BÚTOROVÁ a Oľga GYÁRFÁŠOVÁ. Vo výskume sa zamerali na viacero okruhov problémov spätých s ovládaním šiestich svetových jazykov u nás – angličtina, francúzština, nemčina, ruština, španielčina, taliančina. Odpovede ukázali, že najviac ľudí sa aspoň trochu dohovorí po rusky (54 %), nemecky (49 %) a anglicky (46 %) a najmenej po španielsky (3 %). Ani v jednom zo sledovaných svetových jazykov sa vôbec nedohovorí 19 % respondentov. Z hľadiska úrovne ovládania jazyka (respondenti si svoje znalosti sami „oznámkovali“) je na tom najlepšie angličtina, potom nemčina a ruština. Aspoň trochu sa v štyroch až šiestich svetových jazykoch dohovorí 5 % opýtaných, 16 % sa dohovorí v troch, 32 % v dvoch a v jednom jazyku 29 %.

Skúmanie konkrétnej znalosti angličtiny a nemčiny odhalilo, že u mladších ľudí s vyšším vzdelaním a z väčších miest je úroveň znalosti angličtiny vyššia ako nemčiny. Až 95 % respondentov je presvedčených, že je dôležité ovládať angličtinu (vyše polovica to pokladá za nevyhnutné). Ovládanie nemčiny považuje za dôležité 88 % (33 % za nevyhnutné). V dôležitosti teda jednoznačne víťazí angličtina, nemčina je na druhom mieste a ostatným jazykom pripisujú respondenti oveľa menší význam. Úroveň ovládania nemčiny ovplyvňuje viacero faktorov: nevyhnutnosť komunikácie v zamestnaní, kvalitná výučba jazyka a dostatočne dlhá jazyková príprava.

Prečo ľudia pokladajú za dôležité ovládať nemčinu? Na túto otázku odpovedalo až 89 %, že nestačí vedieť len po anglicky, nemčina je podľa odpovedí užitočný jazyk, ak sa chcú uplatniť v nemecky hovoriacom prostredí (93 %), študovať v zahraničí (76 %) alebo cestovať (74 %). Širší spoločensko-kultúrny dosah nemčiny (kvalita vedy, kultúry) aj hospodársky význam pre Slovensko posilnilo nedávno otvorenie pracovných trhov v Nemecku a Rakúsku.

Významnú úlohu pri vyučovaní nemčiny zohráva Goetheho inštitút (jazykové kurzy pre mládež i dospelých, poradenstvo ku skúškam, pre učiteľov, konverzácie v jazykových kaviarňach...), ale aj pri propagácii nemeckých filmov, autorov, knižných noviniek, podpore vydávania prekladov nemeckej literatúry do slovenčiny a v neposlednom rade budovaní špeciálnej knižnice v Goetheho inštitúte a nemeckých čitární vo vedeckých knižniciach v Banskej Bystrici a Košiciach.