Dejiny slovenskej literatúry III v Prešove a Ružomberku

Po úspešnej prezentácii Dejín slovenskej literatúry III medzi študentmi a pedagógmi na Filozofickej fakulte v Nitre sme sa rozhodli predstaviť knihu aj vysokoškolákom na Prešovskej univerzite a na ružomberskej Katolíckej univerzite.

Prezentácia v Prešove sa uskutočnila 18. marca 2005 a na jej príprave a najmä veľmi úspešnom priebehu má veľkú zásluhu profesorka Zuzana Stanislavová, v súčasnosti prorektorka Prešovskej univerzity. Zároveň je táto známa literárna vedkyňa aj spoluautorkou kapitoly Vznik a premeny modernej literatúry pre deti a mládež, ktorá je súčasťou Dejín slovenskej literatúry III. V Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity im celkový pohľad na toto dielo priblížil vedúci autorského kolektívu profesor Viliam Marčok. Charakterizoval najmä svoj „rekonštrukčno-reštitučný prístup“ pri písaní tohto diela, ktoré chápe ako hodnotovo otvorenú cestu slovenskej literatúry druhou polovicou 20. storočia. Na prezentácii nechýbali ani početní univerzitní pedagógovia ako L. Šimon, K. HorákA.Valcerová-Bacigalová a ďalší. Prezentácia bola spojená s predajom kníh. Rovnako ako predtým v Nitre aj tu študenti prejavili mimoriadny záujem o dielo, ktoré ako prvé po roku 1989 prináša ucelený literárnovedný pohľad na slovenskú literatúru po roku 1945.

V Ružomberku sa prezentácia uskutočnila 19. marca 2005 a „záštitu“ nad stretnutím s poslucháčmi Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity prevzal dekan fakulty docent PhDr. Imrich Vaško, CSc. Sám prezentáciu aj moderoval. A keďže s profesorom Marčokom ich spája dlhoročné priateľstvo a už od polovice 60. rokov 20. storočia aj  rovnaké literárnovedné a literárnokritické záujmy, ich vzájomný dialóg o osudoch slovenskej literatúry a jej dejín druhej polovice uplynulého storočia počúvali prítomní s veľkým záujmom. Na prezentáciu boli pozvaní aj v ružomberskom regióne žijúci spisovatelia B. Tinák, E. Holbová, ako aj redaktor Slovenských národných novín z Martina Peter Mišák. Aj táto prezentácia sa zavŕšila predajom prezentovanej knihy.

Dejiny slovenskej literatúry III. budú tak na svojej púti po Slovensku pokračovať aj v mesiacoch apríl a máj 2005.

Anton Baláž 

P. S: Odľahčený reportážny pohľad na našu cestu si môžeme prečítať aj v pripojenej reportáži Anny Šikulovej SÚPISY DRAVCOV alebo Cesta V. Marčoka a pracovníkov LIC na Prešovskú univerzitu a na ružomberskú Katolícku univerzitu.

Anton Baláž