Dejiny slovenskej literatúry vyšli v nemčine

BRATISLAVA - Po vyše šesťdesiatich rokoch od nemeckého vydania knihy Andreja Mráza Literatur der Slowaken v týchto dňoch po prvý raz vyšli kompletné dejiny slovenskej literatúry. Vychádzajú pod titulom Geschichte der slowakischen Literatur und ihrer Rezeption im deutchen Sprachraum (Dejiny slovenskej literatúry a ich percepcie v nemeckom jazykovom priestore). Knihu vydáva Literárne a informačné centrum, autormi sú Stanislav Šmatlák, Vladimír Petrík a Ludwig Richter.

Kniha vychádza v čase, keď sa zo Slovenska spolu so vstupom do Európskej únie dostane bez prekážok do rúk všetkým záujemcom, či už sú to slavisti, slovakisti, alebo len prostí zvedavci.

Treba zdôrazniť, že autori mali na zreteli budúcich prijímateľov. Prístup k dejinám slovenskej literatúry im tu okrem iného uľahčuje rozsiahla záverečná kapitola, ktorej autorom je slovakista, univerzitný profesor Ludwig Richter, jeden z iniciátorov diela a jeho prekladateľ.

Autor prvej časti Stanislav Šmatlák spracoval prvú kapitolu, obdobie od 9. storočia po rok 1945. Skúsený dejepisec slovenskej literatúry mal relatívne ľahšiu úlohu, napokon, už predtým (1988) mu syntetizujúce Dejiny vyšli. Komplikovanejšie obdobie čakalo na Vladimíra Petríka, lebo literatúra rokov 1945 - 2000 si vyžaduje zásadne prehodnocujúci pohľad. A Richterova záverečná kapitola Dejiny recepcie slovenskej literatúry v nemeckom jazykovom priestore môže byť do istej miery prekvapením i pre nás, lebo autor tu s nemeckou dôkladnosťou zhromaždil obrovské množstvo málo známeho materiálu s konkrétnymi menami, dielami, údajmi a inými informáciami, takže táto kniha by určite bola zaujímavá aj pre slovenských čitateľov.

JOZEF BŽOCH

(Sme, 10.2.2004, č. 33, roč. 12, str. 26)