Diskusia LIC na Akademickom Prešove 2006

40. ročník Akademického Prešova sa uskutočnil v dvoch  vlnách: v dňoch 8.–11.10.2006 a v dňoch 12.–15.11.2006. Literárne informačné centrum malo svoju prezentáciu v rámci sekcie Univerzita literatúry.

Prezentáciu Literárneho informačného centra dňa 14. 11. 2006 moderoval prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. z Katedry estetiky. Riaditeľ LIC Alexander Halvoník na úvod predstavil študentom činnosť Literárneho informačného centra. Ich záujem sa sústredil najmä na oblasť šírenia slovenskej literatúry v zahraničí. Ťažiskom diskusie bola potom prezentácia knižnej novinky LIC – Slovníka literárnej teórie Petra Valčeka. Autor slovníka prezentoval svoju metódu pri tvorbe odborného slovníkového diela ako interdisciplinárny, kognitívny prístup s ťažiskom na otázky funkcie asociovania a prenášania významov či sémantických interakcií textov v tvorbe i pri čítaní literatúry.

Niet lingvistiky, niet náuky o texte, a v podstate je ňou aj literárna veda, bez psychológie“ – zdôraznil Peter Valček. Odpoveď na otázku, čo je literatúra, začal jednoduchým konštatovaním: „Literatúra je špecifický obraz sveta, no ak sa aj zhodneme s H. Weinrichom, a jeho vtipným teoretickým riešením «svet je to, čo sa môže stať predmetom komunikácie», stále zostane nezodpovedaná otázka, čo je obraz. V literárnej teórii nevystačíme s flusserovskou definíciou: obraz je plocha, ktorá má význam. Básnická metafora je obraz, a predsa to nie je plocha“. Cez problematiku definície literárneho obrazu prešiel k ďalším paradoxom, aby naznačil hĺbku, do ktorej sa vnáral pri tvorbe slovníkových hesiel: „Isteže, nie je to oddychové čítanie, no snažil som sa heslá koncipovať aj ako kompendium, teda odkazmi medzi jednotlivými heslami podať čitateľovi ucelenejší, ak nie komplexný, obraz problematiky literárneho textu z viacerých hľadísk. Aj preto, lebo ma jednoducho hnevalo, že takýto, kognitívny typ slovníka u nás po dlhé roky chýbal.“

Prezentáciu ukončila zaujímavá diskusia s množstvom otázok študentov.

(suba)