Nový česko-slovenský literárny časopis, ktorého prvé číslo vyšlo v októbri 2004, vstúpil do druhého ročníka svojej existencie. Ťažiskovou témou prvého tohtoročného čísla česko-slovenskej revue  je desiate výročie českej univerzitnej slovakistiky.

Editor čísla Vladimír Skalský v úvodnom vstupe píše, že po vydaní jedného čísla časopisu v roku 2004 bude mať Zrkadlenie - Zrcadlení v tomto roku, najmä vďaka pochopeniu a podpore Ministerstva kultúry Českej republiky, už pravidelnú štvrťročnú periodicitu a čitateľ si v ňom nájde príspevky viac ako 30 autorov z českého a slovenského literárneho prostredia. V už spomenutom ťažiskovom bloku tohto čísla nájde čitateľ príspevky Miry Nábělkovej (vedúcej kabinetu slovakistiky) Prečo o slovakistike?, V. Skalského a J. Wankeovej 10 rokov českej univerzitnej slovakistiky a R. Pejša Ludvík Patera a konstituování oboru slovakistiky na FFUK v Praze, ale aj tematicky nadväzujúce príspevky o vzájomnej zrozumiteľnosti našich jazykov (M. Svoboda), o využití češtiny ako špecifického prípadu viacjazyčnosti v slovenskej próze (M. Nábělková), prekladoch Hvoreckého poviedok a románu D. Kapitáňovej do češtiny (M. Šulcková) či príspevok J. Pátkovej Obraz slovenskej literatúry v časopise Tvar. Celý blok pôsobí na slovenského čitateľa podnetne. Prináša na Slovensku väčšinou neznáme informácie o desaťročnom, systematickom úsilí pracovníkov kabinetu, ktorý je podľa M. Nábělkovovej koncepčne budovaný nie ako čisto filologický, ale „trojzložkový odbor (jazyk, literatúra, história) a absolvent takto koncipovaného pražského slovakistického štúdia mal a má byť primárne filologický, no aj širšie pripravený odborník na Slovensko v česko-slovenských a európskych súvislostiach“. Treba uviesť, že od roku 1997 je slovakistika samostatným študijným odborom aj v rámci Ústavu slavistiky FF Masarykovej univerzity v Brne.

V publicistickej časti časopisu ešte zaujme štúdia známeho českého historika Jana Rychlíka Česká a slovenská historiografia v období komunizmu v Československu a objavný materiál Vojtecha Čelka Koloman Sokol a Jozef Lettrich, ktorý je montážou doteraz nepublikovanej korešpondencie medzi týmito dvoma osobnosťami slovenského politického a kultúrneho života. V ukážkach z tvorby slovenských a českých spisovateľov nájdeme básne Ireneya Baláža Juraja Kuniaka, úryvok z pamätí Antona Hykischa Ako chutí politika, z pripravovanej knihy E. Bondyho Epizóda 96, aj z pamätí Emila Charousa Na starém dobrém gymnáziu. Mimoriadne literárne osviežujúco pôsobia texty recesistickej literárnej skupiny Otcova rola – básniacich v štýle: „Jagá sa v tráve rosa/básnik si trhá chlpy z nosa.“

Recenzná rubrika prináša „zrkadlo“ pohľadov na knižnú produkciu Slovensko-českého klubu a ako postskriptum rozhovor M. Hudmyča s R. Chmelom o politike, kultúre a spoločnosti. Aj Zrkadlenie – Zrcadlenie č. 1/2005 má atraktívnu grafickú úpravu (s ešte atraktívnejšou obálkou); jej tvorcom je fotograf Pavel Hudec Ahasver, ktorý bol v 60. rokoch spolu s J. Saudkom predstaviteľom novej vlny československej fotografickej školy. Dnes sa jeho tvorba stáva opäť predmetom záujmu zberateľov umeleckých fotografii.

Slovenský literárny klub v ČR vydaním tohto čísla presvedčil, že jeho snaha vytvoriť priestor na pokračovanie v česko-slovenskom tvorivom dialógu v oblasti kultúry bude mať trvalejší charakter.