Dva týždne slovenskej literatúry vo Francúzsku

Literárny autobus, ktorý sa vydal na cestu po Francúzsku v dňoch 12. - 25. novembra 2002, mal za cieľ prezentovať a propagovať slovenskú literatúru, osloviť francúzske literárne publikum a vzbudiť záujem francúzskych vydavateľov o diela súčasných slovenských autorov. Súčasťou tohto ojedinelého literárneho putovania bol aj druhú okrúhly stôl o preklade slovenskej literatúry, ktorý sa uskutočnil 21.11. 2002 v Paríži.
           "Cestujúcimi" v literárnom autobuse boli spisovatelia Jozef Mihalkovič, Anna Ondrejková, Ján Švantner a Pavel Vilikovský, ďalej prekladateľ z francúzskej a anglickej literatúry a vedúci oddelenia zahraničných aktivít LIC Igor Navrátil a spoluorganizátorka literárneho autobusu a prekladateľka Miroslava Vallová (pripojila sa k literárnym pútnikom v Paríži).
           Z bohatého, časovo náročného a niekedy už aj fyzicky vyčerpávajúceho literárneho putovania po Francúzsku uvediem jednotlivé zastávky a program podujatí, ktoré sa počas nich uskutočnili. 
           13. 11. 2002 cesta z Paríža do Dolnej Normandie, do mesta Argentan, tu dopoludnia beseda so študentmi lýcea, večer prezentácia slovenskej literatúry v miestnej knižnici za účasti všetkých slovenských autorov.
           14. 11. 2002 pokračovanie v putovaní Dolnou Normandiou so zastávkami v mestách Caen, kde sa uskutočnil rozhovor pre regionálne rozhlasové vysielanie a beseda so študentmi na miestnej univerzite, a v meste Lisieux, kde sa v miestnej knižnici uskutočnil ďalší večer slovenskej literatúry.
           15. 11. 2002 zavŕšenie ciest po Dolnej Normandii v mestách Caen a Colombelles. V univerzitnom meste Caen sa slovenskí spisovatelia stretli s profesormi a študentmi miestnej Pedagogickej fakulty. V Colombelles sa večer slovenskej literatúry konal v kostole sv. Martina z 11. storočia.
           16. 11. 2002 zamieril literárny autobus do Bretónska. Tu sa v meste St. Pol de Léon uskutočnilo stretnutie s Yannom Mellenecom, prvým honorárnym konzulom SR vo Francúzsku, a s členmi Asociácie bretónsko-slovenského priateľstva, ktorej zakladateľom a prezidentom je Y. Mellenec. Členovia expedície v ňom objavili nezištného priateľa Slovenska a horlivého propagátora našej krajiny, jej prírodných krás a skvelých ľudí. Bolo to výnimočné a povzbudzujúce stretnutie.
           17. 11. 2002 sa uskutočnilo popoludnie so slovenskou literatúrou v mestečku St. Pol de Léon a 18. 11. literárny autobus zavŕšil trojdňovú cestu Bretónskom v Breste, kde sa najskôr konalo popoludnie so slovenskou literatúrou v kníhkupectve Dialogues a potom nasledovala beseda s profesormi a študentmi brestskej Filozofickej fakulty.
           Na nasledujúce tri dni sa literárny autobus zastavil v Paríži. 19.11. sa uskutočnil Večer slovenskej poézie v Molierovom divadle - Dome poézie. Na večere vystúpili Jozef Mihalkovič, Ján Švantner, Anna Ondrejková, Jana Bodnárová a Pavel Vilikovský. Vystúpenia pozostávali z krátkych ukážok diela v slovenčine (prednášali sami autori) a z podstatne dlhších prednesov vo francúzštine (recitovali G. Miklíková a jej francúzsky kolega). Početné obecenstvo reagovalo na prednesené ukážky veľmi živo a spontánne. Po skončení večera sa konal koktail podávaný veľvyslankyňou SR vo Francúzsku M. Krasnohorskou. 20.11. sa uskutočnilo zaujímavé stretnutie so študentmi slovenského jazyka a literatúry na inštitúte INALCO. Na stretnutí sa zúčastnili asi dvadsiati poslucháči trojročného štúdia slovenského jazyka a literatúry a zo slovenskej strany J. Mihalkovič, J. Švantner, A. Ondrejková, P. Vilikovský, I. Navrátil a J. Vilikovský. Stretnutie moderovali A. Křečková, lektorka slovenského jazyka a literatúry, a Igor Navrátil. Poslucháči slovakistiky prejavovali živý záujem o súčasnú slovenskú literatúru a mnohí z nich mali veľmi dobré znalosti slovenského jazyka i literatúry. Zaujímali sa o literárnu tvorbu na Slovensku v poslednom desaťročí, o diela prítomných spisovateľov a komentovali slovensko-francúzske vzťahy. Zhodne vyslovovali záujem o možnosť otvorenia plného (päťročného) štúdia slovenčiny. V ten istý deň sa uskutočnila aj nahrávka besedy pre rozhlasové vysielanie RFI (Radio France Internationale) a po nej nasledovalo prijatie všetkých členov slovenskej delegácie u veľvyslankyne SR vo Francúzsku M. Krasnohorskej. Parížske aktivity sa zavŕšili 21.11. Okrúhlym stolom II. o preklade, ktorý moderovala M. Vallová. Podujatie nadväzovalo na obdobný Okrúhly stôl, ktorý sa konal v Paríži pred dvoma rokmi. Aktívnymi účastníkmi boli členovia slovenskej výpravy (v Paríži k ním pribudli J. Vilikovský, M. Jurovská a J. Bodnárová) a francúzski prekladatelia zo slovenskej literatúry. Po oficiálnych úvodných slovách riaditeľa inštitútu Michela Aucouturiera a J. Vilikovského ako aj po krátkom zamyslení J. Bodnárovej odznel obsažný (a obsiahly) referát M. Jurovskej, uvádzajúci súpis slovenských literárnych diel preložených do francúzštiny v posledných rokoch a ponúkajúci hodnotenie ich príspevku k vzájomnému kultúrnemu poznaniu, vrátane prípadných predslovov, doslovov a iných sprievodných explikačných textov. V ďalšej diskusii vystúpili francúzski prekladatelia P. Brabenec, J. Boxbergerová, S. Tarabová-Cedille, poslucháči INALCO a i. J. Vilikovský medziiným poukázal na systematickú podporu prekladania slovenskej literatúry v zahraničí prostredníctvom LIC (Komisia SLOLIA a Slovenské centrum pre umelecký preklad). Po okrúhlom stole nasledovala ešte prezentácia knihy "14 cigánskych rozprávok" na Veľvyslanectve SR. Išlo o prezentáciu už tretej knihy, ktorá vychádza vo vydavateľstve Flammarion v edícii Rozprávky sveta zásluhou Sonie Tarabovej-Cedille. Kniha sa zrodila v spolupráci s doc. Stanislavovou z Prešovskej univerzity, ktorá má zásluhu na obstaraní východiskových textov a ich interpretácii. Tieto texty potom S. Tarabová v spolupráci so svojou francúzskou spoluautorkou fakticky prerozprávala, takže ide vlastne o napoly autorský útvar. Na prezentácii sa zúčastnili všetky tri spolupracovníčky, ale aj dve slovenské herečky žijúce v Paríži, ktoré predniesli dva texty (jedna z nich rámcovala svoje vystúpenie aj cigánskymi piesňami). Na prezentácii bola prítomná aj veľvyslankyňa SR M. Krasnohorská a pracovníci zastupiteľského úradu. Účasť na podujatí bola mimoriadne početná a osobitý akcent celej akcii dodal fakt, že sa konala len niekoľko hodín po tom, čo SR dostala pozvánku do NATO.
           Po Paríži bol ďalším vrcholom literárneho putovania po Francúzsku Štrasburg. Začal sa 22. 11. večerou s organizátormi nasledujúcich prezentácii slovenskej literatúry A. Peterom, prof. V.C. Fišerom a lektorkou slovenského jazyka a literatúry na Univerzite Marca Blocha v Štrasburgu Katarínou Bednárovou. 23.11. predpoludním sa konalo Matiné slovenskej literatúry v medzinárodnom kníhkupectve Kléber (moderovali K. Bednárová a prof. V. C. Fišera) a potom v 50 km vzdialenom Sélestate, v pôsobivých priestoroch Humanistickej knižnice z 15.storočia, ďalší večer slovenskej literatúry. Štrasburský pobyt vyvrcholil 24.11. na Matiné slovenskej literatúry v divadle Le Cheval Blanc v Štrasburgu-Schiltigheime, v mieste, kde sa konajú populárne kultúrne festivaly "Bienále Mitteleuropa" (aj toto vystúpenie moderovali K. Bednárová a V.C. Fišera).
           Všetky uvedené prezentácie slovenskej literatúry mali viac-menej jednotnú podobu či scenár: začali sa krátkym uvedením prítomných autorov moderátorom (M. Vallová či I. Navrátil) i samotnými autormi, čítaním ukážok z ich diela v slovenčine a vo francúzštine (čítali autori i francúzski herci) s hudobnými predelmi, po ktorých nasledovali odpovede na otázky publika. Na záver každej prezentácie sa spravidla konal krátky koktail.
           Podujatie Literárny autobus, ojedinelé v histórii slovensko-francúzskych literárnych vzťahov, splnilo svoj prvoradý cieľ, ktorým bola prezentácia a propagácia slovenskej literatúry. Všetky vystúpenia sa stretli so živým záujmom publika, s jeho pozitívnym ohlasom, ktorý sa odrazil aj v záujme francúzskych médii o toto nevšedné literárne putovanie. Z hľadiska publikovania slovenských diel vo Francúzsku sú výsledkom cesty predbežné dohody s troma francúzskymi vydavateľmi: Editions Maurice Nadeau, Paríž (P. Vilikovský: Večne je zelený), literárna revue Siecle 21, Paríž (slovenská literatúra ako hosť jarného vydania 2003) a Editions BF, Štrasburg (knižné vydanie 1-2 slovenských básnikov).
           Literárne putovanie, ktoré organizačne pripravilo a realizovalo Literárne informačné centrum v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Paríži a s Lektorátom slovenského jazyka a literatúry na Univerzite Marca Blocha v Štrasburgu, by teda malo pokračovať vydávaním konkrétnych diel slovenských autorov vo Francúzsku. Ukázalo sa, že i menej rozšírená literatúra má šancu zaujať aj v takej literárnej veľmoci, akou je Francúzsko.

Igor Navrátil