EODOPEN sprístupňuje digitálne nedostupné knihy

Stovky publikácií a dokumentov, ktoré boli donedávna digitálne nedostupné, si študenti, odborníci i laická verejnosť môžu voľne stiahnuť a prečítať vo virtuálnej knižnici Centra vedecko-technických informácií (CVTI SR).

Centrum v rámci európskeho projektu EODOPEN digitalizovalo diela Slovenskej akadémie vied (Ústavu merania, Geografického ústavu, Hydrologického ústavu, Ústavu etnológie a sociálnej antropológie, Historického ústavu), Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ako aj diela individuálnych autorov. Tým však nekončí a do spolupráce prizýva aj ďalšie inštitúcie.

Medzinárodný projekt EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) spolufinancuje Európska komisia v rámci programu Kreatívna Európa. Jeho zámerom je sprístupniť 15 000 digitálne nedostupných kníh z 20. a 21. storočia. CVTI SR je jedným z 15 projektových partnerov projektu, v ktorom participuje 11 európskych krajín.

Sprístupniť chcú literatúru z 20. a 21. storočia, ktorá sa už komerčne nepredáva. Tieto obchodne nedostupné diela už na slovenskom internete nie je možné nájsť, dostupné sú len fyzicky, a to v knižniciach alebo v kníhkupectvách.

Cieľom je zabezpečiť ich dostupnosť v rôznych formátoch s dôrazom na bezproblémový prístup pre používateľov mobilných zariadení a zrakovo znevýhodnených. V záverečnej fáze projektu bude vytvorený aj spoločný portál, kde sa zverejnia všetky sprístupnené digitalizované diela všetkých európskych partnerov.

Pri výbere materiálov na digitalizáciu CVTI SR spolupracuje s občanmi a odbornými pracoviskami, ktoré sa na ňom aktívne podieľajú. Nedávno sa do projektu zapojila napríklad Katedra botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ktorá voľne sprístupnila recenzovaný časopis Acta Botanica Universitatis Comenianae a študentský časopis Révové Listy

Centrum vedecko-technických informácií SR ponúka katedrám, pracoviskám aj individuálnym autorom možnosť jednoduchej spolupráce. V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu je najdôležitejšia selekcia vhodných dokumentov pre digitalizáciu. Publikácie by mali byť zaujímavé a atraktívne pre čitateľov. Následne autor, vedúci katedry alebo riaditeľ ústavu podpíše vyhlásenie o autorských právach zo strany držiteľa autorských práv k predmetným dokumentom, ktorým sa publikáciám udelí verejná licencia.

Vďaka nej budú diela verejne prístupné online a dostupné pre každého používateľa kdekoľvek a kedykoľvek. Diela si budú môcť čitatelia stiahnuť v želaných formátoch a použiť napríklad na študijné účely. Tie tak získajú nový život a ich obsah môže obohatiť ďalšie generácie čitateľov. Všetky doteraz zdigitalizované dokumenty v CVTI SR sú dostupné na: digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/eodopen