EX LIBRIS HLOHOVEC 2006

10. ročník  medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12 do 15 rokov 

Téma: SVETOVÉ  VYNÁLEZY

Podmienky účasti:

1. Konečnú verziu návrhu vyhotovte v čiernobielej kombinácii tušom tak, aby bolo zrejmé, pre akú grafickú techniku je navrhovaný. Kresby ceruzou, pastelkou alebo tieňované vyhotovenia túto požiadavku nespĺňajú. Pri tvorbe návrhu sa osvedčili Mässerove dosky.

2. Originálny exlibris  vyhotovte niektorou grafickou technikou (linoleorez, linoleoryt, drevorez, drevoryt, plastikoryt, papieroryt, tlač z kartónu, suchá ihla, tlač zo šablóny, atď.) v jednej alebo viacerých farbách.

3. Prihlásené súťažné práce nesmú byť väčšie ako 13 x 9 cm a treba ich umiestniť do stredu rysovacieho kartónu rozmeru 21 x 15 cm (A5).

Návrh možno vyhotoviť priamo na rysovací kartón, alebo ho vystrihnúť z iného podkladu a nalepiť na požadovaný kartón. Originálny exlibris treba priamo vytlačiť, iné prevedenie nemôže byť hodnotené!

4. Všetky súťažné práce musia obsahovať textovú i obrazovú časť. Je to

označenie EX LIBRIS, EXLIBRIS, Z KNÍH, KNIHA, meno a priezvisko vlastníka alebo inštitúcie. Meno možno uviesť so skratkou (Jozef SOKOL, J.SOKOL). Nie sú prípustné žiadne iniciálky (J.S.), iné varianty mena alebo prezývky, napr. Babena, Žuža či Ferino.

5. Obrazová časť musí mať priamy vzťah k vypísanej téme.

6. Každý účastník môže prihlásiť najviac 2 súťažné práce!

7. Všetky prihlásené práce musia byť na zadnej strane označené celým menom autora, údajom o jeho veku, adresou školy alebo odosielateľa. Pri hromadných zásielkach treba pripojiť zoznam súťažiacich so všetkými požadovanými údajmi.

8. Korešpondenciu s usporiadateľmi súťaže vybavujte v slovenskom jazyku, u zahraničných účastníkov vyžadujeme komunikáciu v angličtine.

9. Prihlásené súťažné práce zostávajú majetkom organizátorov spolu s právom ich vystavovania a použitia na propagačné účely a ďalšie potreby. Účastníci svojou prihláškou akceptujú podmienky súťaže.

10. Súťažné práce zašlite do 30. apríla 2006 na adresu EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec. Neodkladajte, prosím, prihlášky súťažných prác na posledné dni, komplikujete tým prácu organizátorov.

11. Hodnotiaca porota si vyhradzuje neudeliť niektorú cenu či ocenenie, ak v danej kategórii súťažné práce nedosiahnu zodpovedajúcu úroveň. Najlepšie práce jubilejného 10.ročníka súťaže budú vystavené na samostatnej výstave, zaradené do putovných výstav alebo publikované. Práce, ktoré nespĺňajú vypísané kritériá, budú z hodnotenia vylúčené.

12. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie ocenení a iné aktivity sa uskutočnia 6.októbra 2006 v Hlohovci. Výsledky súťaže budú zverejnené v oficiálnom bulletine,  na stránke www.elap-hlohovec.sk a v masmédiách.

Ďalšie informácie získate na tel.č. 033/7424657,

e-mail: info@elap-hlohovec.sk, www.elap-hlohovec.sk