Federico García Lorca: Cigánske romance

V  prvom vydaní  Cigánskych romancí Lorca uvádza, že vznikli v rokoch 1924 ­­­­– 1927. Prvú verziu romance Žart o jazdcovi donovi Pedrovi však napísal už roku 1921 a prvú verziu Romance o lune, lune roku 1923.

  V španielskom literárnom kontexte bola cigánska téma prítomná už v Zlatom veku, hoci vtedy nebola v popredí, ako módnu ju vyzdvihol romantizmus a znova oživil modernizmus. U viacerých autorov sa spájala s Andalúziou. Lorcov ciganizmus súvisí

s neoprimitivistickou estetikou dvadsiatych rokov, ktorá sa premietala aj v španielskej hudbe (Falla, Albéniz, Granados, Turina) a v maliarstve (Romero de Torres). V poézii neoprimitivitivizmus dostal meno neopopularizmus, čo sa prirodzene neviazalo na popularitu, ale na ľudovosť. Pre Lorcu bola podstatná hudobná inšpirácia, ku ktorej sa dostal prostredníctvom Manuela de Falla. Rozhodujúcu úlohu zohralo znovuobjavenie andalúzskeho ľudového spevu cante jondo (cante znamená spev a jondo hlboký). Lorca sa stal zvrchovaným básnickým interpretom tajomnej silnej tisícročnej umeleckej tradície s jej hudobnou a básnickou zložkou.

   Viacerí  literárni vedci Cigánske romance usúvzťažňujú s flamencom. V rozhovore z roku 1933 básnik uvádza: „Od Jerezu po Cádiz desať rodín najnepreniknuteľnejšej čistej kasty s pyšnou skúposťou uchováva tradíciu flamenca.“ Podľa znalcov Cigánske romance inšpirovali práve umelecké vrcholy týchto rodín. Lorcovi cigáni nie sú ktoríkoľvek cigáni. V Prednáške-recitáli Cigánske romance (1935) autor hovorí: „Kniha ako celok, hoci sa volá cigánska, je básňou o Andalúzii a nazývam ju cigánskou, lebo cigánske je najzákladnejšie, najhlbšie, najaristokratickejšie v mojom kraji, svojím spôsobom najreprezentatívnejšie, a to, čo udržiava žeravé uhlíky, krv a abecedu andalúzskej a univerzálnej pravdy.“

 Básnik v zbierke nielen evokuje cigánsky svet (s postavami cigánov a ich spôsobom života), ale vytvára aj cigánsky mýtus. V rámci toho ciganizuje prírodné objekty a sily, kresťanské sakrálne bytosti i biblickú Tamar. Cigánske romance sa do značnej miery z mýtu rodia, pretvárajú ho a súčasne mýtus vytvárajú. Možno ich pokladať za jeden z výrazných prejavov „renesancie mýtu v literatúre 20. storočia“ (J. M. Meletinskij).

   Obraznosť Cigánskych romancí sa v rámci španielskej poézie pokladá za druhý vrchol po barokovom Góngorovi. Predovšetkým v obraznosti sa premieta neogóngorizmus ako spoločná tendencia v tvorbe básnikov Generácie 27, ktorá sa uplatňovala v druhej, finálnej fáze vzniku Lorcovej knihy. Predchádzala jej tendencia k novej ľudovosti. Spolužitie ľudovosti a umelosti, v španielskej básnickej tradícii známe už v baroku, v podobe neopopularizmu a neogóngorizmu tvoria umeleckú polaritu zbierky.

                                                             Z predslovu Jána Zambora Lorcove Cigánske romance

 

Námesačná romanca

             Glorii Ginerovej a Fernandovi de los Ríos

           

Zelenú ťa, zelenú chcem.

Zeleň vetra. Zeleň v sade.

Loďka na širokom mori

a kôň v hore na poľane.

S pásom obopnutým tieňom

dievča sníva na terase,

zeleň tela, zeleň vlasov

a jej oči – striebro chladné.

Zelenú ťa, zelenú chcem.

Pod cigánskou lunou lačne

dívajú sa na ňu veci;

nedá sa jej pozrieť na ne.

          *

Zelenú ťa, zelenú chcem.

Veľké hviezdy z inovate

prichádzajú s rybou tieňa –

kliesni cestu pre svitanie.

Figovník trie mierny vietor

šmirgľom vetiev neprestajne

a blízky vrch, divá mačka

ježí agávové zbrane.

Kto však príde sem? A odkiaľ...?

Stále čaká na terase,

zeleň tela, zeleň vlasov,

v sne o horkom mori v diaľke.

          *

 Kmotor, ihneď za váš dom

svojho koňa dám vám vďačne,

za zrkadlo nový postroj,

za šál nôž, čo nezhrdzavie.

Kmotor, idem krvácajúc

od zlodejských roklín v Cabre.

Ak by som to, chlapče, mohol,

všetko je hneď dojednané.

Ale ja už nie som ja.

Môj dom nie je moje manie.

Kmotor, v svojej posteli

túžim umrieť sporiadane.

Túžim po nej, oceľovej,

po holandskom prestieradle.

Nevidíte – rana sa mi

od pŕs až po hrdlo tiahne?

Tristo tmavých ruží vidím

na košeli naberanej.

Tvoja krv okolo šerpy

presakuje, značne páchne.

Ale ja už nie som ja.

Môj dom nie je moje manie.

Dovoľte mi aspoň vyliezť

nahor a byť na terase,

dovoľte mi, dovoľte byť

v tej zeleni na terase.

Na terase tichej luny,

kde vyzváňa svieži prameň!

          *

Už sa nahor na terasy

tá dvojica kmotrov driape.

Za nimi je stopa krvi.

Stopami sĺz značia skálie.

Koľko lampášikov z plechu

vôkol na strechách sa trasie.

Tisíc sklených tamburínok

zraňovalo rozvidňanie.

          *

Zelenú ťa, zelenú chcem.

zeleň vetra, zeleň v sade.

Dvojica už vyšla nahor.

Vietor, ktorý dlho vanie,

v ústach necháva chuť žlče,

chuť po mäte, po bazalke.

Kmotor! Kde je, prezraďte mi!

Kde tú horkú dcéru máte?

Koľko ráz ťa vyčkávala!

Vyzerala zas a zase,

svieže líca, čierne vlasy

v tej zeleni na terase!

        *

Tam na tvári vodojemu

cigánka sa kníše ladne.

Zeleň tela, zeleň vlasov

a tie oči – striebro chladné.

Na vode ju podopiera

cencúľ luny v matnom jase.

Noc dnes ako námestíčko

zdôvernela nečakane.

Spití žandári pri vrátach,

počuť silné buchotanie.

Zelenú ťa, zelenú chcem.

Zeleň vetra. Zeleň v sade.

Loďka na širokom mori.

A kôň v hore na poľane.

Smrť Tonka Camboria

          Josému Antoniovi Rubiovi Sacristiánovi

 

Hlasy smrti ozvali sa

pri rieke Guadalquivir.

Dávne hlasy hlas mužného

klinčeka tu stlačili.

Do čižiem im nebojácne

zabodával kančie kly.

V boji robil namydlené

skoky ako delfíny.

Karmínovú mašľu kúpal

v ich krvi, tak sa on bil,

ale nemal nádej vyhrať,

proti sebe štvoro dýk.

Keď hviezdy do sivej vody

vbodli hroty kopijí,

keď sa býčkom v červených snoch

veroniky zjavili,

hlasy smrti ozvali sa

pri rieke Guadalquivir.

          *

Antonio Camborio,

mladík z rodu tvrdých hrív,

hnedý od zelenej luny,

hlas klinčeka, mužný typ.

Komu vďačíš za svoj koniec

pri rieke Guadalquivir?

Mojim štyrom bratančekom

z Benamejí, iba im.

Čo na iných ľahko zniesli,

nechceli mi dožičiť.

Topánky korintskej farby,

medailóny z Afriky

a túto pleť uhnetenú

z jazmínu a z olivy.

Ach, Antonko Camborio,

hodný s cisárovnou byť!

Spomeň si na svätú Pannu,

o chvíľu je s tebou kvit.

Ach, Federico García,

volaj hliadku, premilý!

Už ma v drieku ako šúľok

kukurice zlomili.

          *

Trikrát chrlil krv a ležiac

na boku, hneď stratil dych.

Živá minca, do obehu

ju už nedostane nik.

Ruky anjela mu hlavu

na podušku zložili.

Lampu zapaľujú iní,

od červene bez sily.

A keď štvoro bratancov sa

k Benamejí  priblíži,

hlasy mŕtvych celkom zmĺknu

pri rieke Guadalquivir.

Z prvého slovenského úplného prekladu knihy Federica Garcíu Lorcu Cigánske romance od Jána Zambora, ktorá vychádza v edícii Kruh milovníkov poézie vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ.