Femina po novom

 Klub slovenských prozaičiek Femina vznikol pred pätnástimi rokmi zásluhou Daniely Příhodovej a Etely Farkašovej, aby poskytol priestor silnej generácii autoriek umeleckej prózy (v niekoľkých antológiách sa ich predstavilo asi dvadsať), ale s klubom spolupracovali aj poetky, publicistky, knižničné pracovníčky atď. Preto nie je nijakým prekvapením, ak sa časom pretransformoval a 11. februára 2008 vzniklo nové spoločenstvo – občianske združenie FEMINA – KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATELIEK, ktoré chce nadviazať na úspešnú činnosť predchádzajúceho klubu, rozšíriť svoje pole pôsobnosti a svoju činnosť prezentovať na webbovej stránke (www.slovakfemina. com).

Nový klub vďačí za svoj vznik neoceniteľnej všestrannej podpore Dr. Petra Plučinského, ktorý sa stal prvým čestným členom občianskeho združenia, ktoré vedú Dagmar Škamlová, Viera Valachovičová-Ryšavá, Tatiana Jaglová, Vladimíra Komorovská, Paula Sabolová a Otília Dufeková.

Poslaním združenia je vydávať pôvodnú tvorbu svojich členiek, predovšetkým vo forme antológií (výberov literárnych diel – poviedok, básní, dramatických žánrov a i.), šíriť pôvodnú slovenskú tvorbu prostredníctvom kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť – prezentácií kníh, autorských čítaní, pripomínania výročí, benefičných programov v knižniciach, školách, v profesných spolkoch, v kluboch dôchodcov atď. po celom Slovensku.

Cieľom združenia je vytvárať priaznivé podmienky na slobodný rozvoj pôvodnej literatúry, podporiť jej šírenie doma i v zahraničí, podporovať činnosť členiek, aj autoriek vstupujúcich do literatúry, brániť profesionálne záujmy a práva členiek, nadväzovať a rozvíjať spoluprácu s inými spisovateľskými organizáciami a vzdelávacími inštitúciami v Slovenskej republike aj v zahraničí.

Združenie má v úmysle získavať finančnú, materiálnu a spoločenskú podporu na rozvoj literárnej, publikačnej a vydavateľskej činnosti žien, aby zabezpečilo čo najširšiu názorovú a umeleckú pluralitu. Združenie sa hlási k tradícii reprezentovanej tvorbou predchádzajúcich generácií slovenských spisovateliek, mieni v nej pokračovať a rozvíjať ju na základe dnešného i budúceho poznania. Združenie uvíta záujem o členstvo čo najširšieho okruhu spisovateliek z celého Slovenska.

                                 Viera Švenková