Grant na preklad ukážky do severských jazykov

Uzávierka predĺžená do 15.8.2020.

 

Grant na preklad ukážky z diela pôvodnej slovenskej literatúry do severských jazykov (švédsky jazyk, fínsky jazyk, nórske jazyky, islandský jazyk a dánsky jazyk) umožňuje profesionálnym prekladateľom umeleckej literatúry uchádzať sa o finančnú dotáciu bez viazanosti na zmluvu s vydavateľstvom.

Dotácia pokryje honorár za preklad časti diela, ktoré majú záujem prekladať celé, a získať tak materiál v cieľovom jazyku, ktorý môžu využiť pri rokovaní s budúcimi vydavateľmi.

 

Dotácia vo výške 20 eur za normostranu sa viaže na 15 – 25 normostrán (normostrana je 1800 znakov) ukážky vo verzii prekladu.

Prekladateľ, ktorý získa dotáciu na ukážku, má automaticky nárok na prekladateľskú rezidenciu SCUP v Bratislave.

 

Termíny:

Uzávierka posielania žiadostí: 31. 7. 2020

Vyhlásenie podporených uchádzačov: 3. 8. 2020

Predloženie prekladu: 15. 9. 2020

 

Žiadosť musí obsahovať:

a/ CV a kontaktné informácie (telefón, email, adresa)

b/ Vybranú ukážku v slovenskom jazyku

c/ List objasňujúci motiváciu prekladať vybrané dielo

d/ Písomný návrh ďalšieho postupu pri snahe presadiť knihu v konkrétnych vydavateľstvách a zdôvodnenie tohoto výberu (predchádzajúca spolupráca alebo komunikácia, profil vydavateľstva a podobne)

 

Žiadosť musí byť zaslaná poštou alebo emailom do 31. 7. 2020 na uvedenú poštovú a emailovú adresu:

Literárne informačné centrum:

Námestie SNP 12

81102 Bratislava

Slovenská republika

katarina.balcarova@litcentrum.sk

 

Podmienky:

• Vybrané dielo musí byť pôvodná slovenská próza, esej, reportáž alebo literatúra pre deti a mládež. (Výzva sa netýka poézie, vedeckej a odbornej literatúry.)

• Vybrané dielo nesmie byť v minulosti knižne publikované v cieľovom jazyku. Týka sa to aj diel, ktoré už majú podpísanú licenčnú zmluvu. Vybraná ukážka nesmie byť už preložená a publikovaná časopisecky alebo v antológiách v švédskom, fínskom, islandskom, dánskom a nórskych jazykoch. Neakceptujeme tiež ukážky, ktoré si Literárne informačné centrum od daného prekladateľa už pred tým objednalo na preklad a riadne za ne zaplatilo.

• Literárne informačné centrum získava práva na preklad ukážky a môže ju využívať vo svojich propagačných materiáloch a činnosti.

• Dotácia bude vyplatená po tom, ako prekladateľ dodá preklad ukážky v požadovanej kvalite a v riadnom termíne (do 15. 9. 2020).

• Výzva je otvorená aj prekladateľom, ktorí nemajú doteraz publikovaný preklad.

 

Konzultácia je možná na adrese: katarina.balcarova@litcentrum.sk

 

Doplňujúce informácie o rezidencii SCUP:

Slúži na podporu šírenia a propagácie slovenskej literatúry v zahraničí poskytuje SCUP v úzkej spolupráci s LF štipendiá zahraničným slovakistom zo všetkých krajín sveta (prekladateľom, literárnym vedcom, lingvistom, lexikológom, univerzitným pedagógom, študentom slovenskej literatúry, teoretikom prekladu atď.);

• štipendium vo výške 200 eur/ týždeň sa udeľuje na prekladateľské študijné pobyty (2-3 týždne) na základe predloženej žiadosti so zdôvodneným prekladateľským projektom;

•  rezidencie sa konajú v Domove slovenských spisovateľov Timrava v Hornom Smokovci, v Domove I. Stodolu v Piešťanoch alebo v Bratislave

• štipendijný pobyt v DSS Timrava v Hornom Smokovci a v DIS v Piešťanoch nie je možné čerpať v mesiacoch júl, august a september; 

 

Doplňujúce informácie o ďalších programoch podporujúcich šírenie slovenských literárnych diel v zahraničí:

 

a/

SLOLIA

Prekladateľov by sme chceli informovať, že zahraniční vydavatelia prekladov slovenskej literatúry majú k dispozícii grantový program SLOLIA, ktorý má za sebou približne 800 podporených titulov, má uzávierku štyrikrát do roka a administratívne nenáročnú žiadosť.

Viac informácii o grantových programoch SCUP, SLOLIA, slovenských autoroch a ich dielach v slovenskom jazyku a prekladoch, je na webovej stránke Literárneho informačného centra.

 

b/

Štipendium pre prekladateľov FPU

Štipendium Fondu na podporu umenia  je poskytované raz ročne na vybraný počet mesiacov, maximálne jeden rok aj prekladateľom slovenskej literatúry do cudzích jazykov. V tomto roku získalo štipendium jedenásť prekladateľov v priemernej výške 3000 – 4000 eur. www.fpu.sk

 

c/

TROJICA AIR

Od roku 2020 realizujeme mesačné rezidenčné pobyty v byte v centre mesta UNESCO Banská Štiavnica so štipendiom 1000 eur.