Dňa 11. októbra 2012 podpísalo Ministerstvo kultúry SR v zastúpení Úradu vlády SR s Národným osvetovým centrom Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu Harmonizácia informačných systémov. Realizátorom projektu je Národné osvetové centrum a partnermi sú pamäťové a fondové inštitúcie: Slovenská národná galéria, Múzeum Slovenského národného povstania, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Štátna vedecká knižnica v Prešove a Slovenský filmový ústav. Projekt Harmonizácia informačných systémov je jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“. Hlavným cieľom projektu je aktualizovať, rozšíriť a skvalitniť informačné systémy pamäťových a fondových inštitúcií, dobudovať ich infraštruktúru na národnej úrovni, zabezpečiť interoperability s národným projektom Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR). Národné osvetové centrum získa na základe financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre projekt, ktorého realizácia bude trvať 24 mesiacov, 7 061 410,40 EUR. Aktuálne informácie o projekte, stave jeho realizácie a dosiahnutých úspechoch budú prezentované na stránke www.nocka.sk v sekcii štrukturálne fondy.