História v čitateľsky atraktívnom spracovaní

Literárne informačné centrum ponúka zasvätené pohľady do tajomstiev minulosti očami troch odborníkov

Známe heslo história - učiteľka života si zobrali na mušku autori, ktorí sa snažia odborníkom, ale aj laikom priblížiť tajomstvá časov, pre väčšinu z nás už dávno zabudnutých. Jednotliví odborníci sa vo svojich knihách nezaoberajú len spoločensko-politickými dejinami nášho územia, ale aj otázkami umenia, poézie a literatúry.

Richard Marsina: V kráľovstve svätého Štefana

V edícii Pramene vychádza impozantná publikácia profesora Richarda Marsinu, ktorý svoje rozprávanie o našom území začína v 11. storočí. Vláda krajiny sa vtedy dostala do rúk Arpádovcov. Prvým uhorským kráľom sa stal Štefan I., ktorý začal na dnešnom území Slovenska iniciovať rôzne zmeny. Medzi dôležité kroky patrilo napríklad vytvorenie cirkevnej organizácie s centrom v Ostrihome. Raný stredovek však patril aj ďalším uhorským panovníkom a územie terajšieho Slovenska sa zmietalo vo víre mnohých dejinných udalostí. Profesor Marsina ponúka vo svojej rozsiahlej publikácii preklady dobových listín, ktoré sa síce občas objavujú v slovenskej odbornej literatúre, ale často len v pôvodnom latinskom jazyku. Preložené stredoveké písomnosti tak čitateľa zoznamujú aj s dobovým štýlom textovej práce.
Laik si v knihe nájde viacero obrázkov - či už fotografie pôvodných listín, erbov alebo stredovekých pamiatok na našom území. Ako dodal sám autor, pri výbere prekladaných textov sa snažil predovšetkým o druhovú a obsahovú rozmanitosť, aby knihu tvorilo väčšie množstvo krátkych materiálov a na svoje si prišiel aj neodborný čitateľ. K tomu by mala dopomôcť aj atraktívna väzba publikácie. Históriu nepochybne treba približovať aj laikom, i keď s rizikom, že jej literárna podoba bude popularizovaná
a modernizovaná. To je
podľa Marsinu prípad známeho talianskeho intelektuála Umberta Eca, ktorý príbehy svojich slávnych románov (napr. Meno ruže, Ostrov včerajšieho dňa) zasadzuje do minulosti. Na históriu sa síce pozerá mierne skresľujúco, ale podľa Marsinu je to prirodzenou súčasťou písania aj v prípade odborníkov, i keď nie v takom rozsahu.

Viliam Turčány: Cestami poézie I. - Za obraznosťou básnictva, Cestami poézie II. - Pri domácich prameňoch

Literárne informačné centrum vydáva aj dve knihy slovenského básnika, prekladateľa a literárneho vedca Viliama Turčányho. Prvý diel cyklu Cestami poézie sa venuje literárnej tvorbe najväčších slovenských, ale aj svetových básnikov a umelcov z obdobia antiky, renesancie a klasicizmu (Dante, Vergílius, Petrarca, Michelangelo, Shakespeare, Corneill). Turčány sa snaží hľadať paralely medzi tvorbou svetových velikánov a dielami Hollého, Kollára či Hviezdoslava. Výhodou publikácie je esejistický štýl písania, ktorý dokáže zaujať aj neodborného čitateľa. Druhý diel prináša zasvätený pohľad autora do tvorivej dielne slovenských klasicistických básnikov a odhaľuje tiež literárne umenie Kraska, Vajanského či Jesenského.
Náročným čitateľom dáva Literárne informačné centrum do pozornosti aj publikáciu vysokoškolského pedagóga, básnika a literárneho vedca Františka Štrausa Základy slovenskej verzológie. Kniha sa zaoberá predovšetkým literárnou teóriou, problematikou verša a veršových systémov.

Daniel Bernát

(NO 22.1.2003, č. 17, roč. XV., str. 16)