Veda, vydavateľstvo SAV má najväčšiu a najdlhšiu tradíciu vydávania aj rozširovania vedeckej i vedecko-populárnej literatúry u nás. Rozpráva o ňom riaditeľ Milan Brňák.

Vydavateľstvo nadviazalo na činnosť SAVU v roku 1942. Odbornej aj širšej verejnosti sprístupnilo diela osobností slovenskej vedy, ako boli základné práce o dejinách Slovenska, hudby, literatúry, divadla, ľudovej kultúry, vlastivedy či jazykovedy. S rozvojom akadémie (vlani si pripomenula 60. výročie svojho vzniku) sa zvyšovali aj požiadavky na vydavateľskú činnosť – jej kvantitu i kvalitu. Dnes sa Veda orientuje najmä na periodické i neperiodické vydania vied o neživej a živej prírode i spoločenských vied, hoci širšia verejnosť bežne prisudzuje značku Veda predovšetkým encyklopedickej literatúre a jazykovedným príručkám, slovníkom i populárno-vedeckej literatúre.

Vydávať vedeckú a odbornú literatúru nebolo, nie je a ešte dlho nebude u nás jednoduché. Ovplyvňujú to nielen financie, ale aj úzke čitateľské zázemie, pokles čitateľských návykov. Hľadali sme nové cesty, ktoré by nám pomohli vykročiť vpred – rozšírili sme služby pre nízkonákladové vydania, spojili sme výrobnú a edičnú zložku, vybudovali sme výkonný strojový park, čo nám umožnilo spracovať titul od rukopisu po expedíciu (ročne vyše 70 titulov). Nesústreďujeme sa iba na akademickú produkciu, ale vydávame publikácie aj ďalším záujemcom a vytvorili sme spoločné vydavateľské pracoviská. Nezabúdame ani na propagáciu našej produkcie na webovej stránke vydavateľstva, prezentáciu knižných noviniek v Malom kongresovom centre Vedy a na medzinárodných knižných veľtrhoch. Z každého nového titulu mám radosť, ale novým impulzom pre všetkých sú ocenenia za našu vydavateľskú produkciu, či sú to Ceny SAV, Nadácie Slovak Gold (dvakrát za Všeobecnú slovenskú encyklopédiu Belianu, Encyklopédiu ľudovej kultúry Slovenska 1, 2), ceny a prémie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru (vlani získal cenu titul Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1948 – 1992, prémie Cicavce Slovenska a Celok je jednoduchší ako jeho časti). Teraz som zvedavý, ako zaujme čitateľov vyše 1000-stranová publikácia Gustáv Husák – moc politiky, politik moci. Ešte by som rád spomenul úspešnú spoluprácu s popredným nemeckým vydavateľstvom Peter Lang Verlag z Frankfurtu nad Mohanom, prostredníctvom ktorého sa naše vedecké publikácie v anglickom, resp. nemeckom jazyku dostávajú do zahraničia. S mimoriadnym ohlasom sa stretla naša spoločná publikácia z oblasti onkologického výskumu Tumor Hypoxia: Molecular Mechanisms and Clinical Implications.

Na záver snáď iba toľko, že v súvislosti s transformáciou SAV na verejno-výskumnú inštitúciu čaká aj Vedu ďalšia vývojová etapa, v ktorej si musí nájsť nový modus vivendi.