Hviezdoslav v interpretáciách

Literárne informačné centrum, Klub nezávislých spisovateľov a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave usporiadali 9. júna  na FFUK v Bratislave vedeckú konferenciu Hviezdoslav v interpretáciách pri príležitosti 160. výročia narodenia básnika Pavla Országha Hviezdoslava. S referátmi vystúpili Ladislav Šimon, Monika Kekeliaková, Anna Valcerová, Ján Zambor, Andrea Rubaninská, Ján Gbúr, Barbara Suchoň-Chmiel – Rafal Majerek, Radoslav Passia, Marián Andričík, Ján Buzássy, Jozef Čertík, Ján Gavura, Dana Kršáková a Daniel Hevier. Popoludní sa uskutočnila tlačová konferencia. Ján Zambor okrem iného konštatoval, že vedecká konferencia bola zameraná na literárnovedné predstavenie významných lyrických básní Pavla Országha Hviezdoslava v samostatných interpretáciách. Interpreti sa sústredili na priblíženie tých autorových básní, ktoré majú univerzálnu platnosť a prihovárajú sa aj dnešnému príjemcovi. Išlo im o vecnú fundovanú reflexiu na úrovni súčasnej literárnej vedy a súčasného myslenia. Do diskusií o básnikovi sa usilovali prispieť serióznym poznávaním jeho lyrického diela. Ján Zambor ďalej uviedol, že „konkrétna podoba programu konferencie vznikla na základe návrhov jednotlivých prihlásených. Výber básní v podstate pokryl hodnotovo najdôležitejšie polohy Hviezdoslavovej lyriky. Možno z neho usúdiť, že účastníci vidia aktuálne hodnoty Hviezdoslavovej tvorby najmä v jeho lyrike kozmickej či metafyzickej, žalmickej, rodinnej, prírodnej, existenciálnej a v lyrike neohrozene nastoľujúcej problematiku vzťahu básnika k meštiackej spoločnosti. Najväčšiu interpretačnú pozornosť vzbudili básne z autorovej knihy z neskorého obdobia Stesky. O aktívnu účasť na konferencii prejavili záujem znalci poézie rozličných generácií, medzi ktorými nechýbajú básnici.“

Zborník príspevkov z konferencie vydá LIC v septembri.

-dp-