Igor Hochel a Viera Prokešová navštívili Sofiu

V dňoch 18. – 21. októbra 2005 Igor HochelViera Prokešová navštívili hlavné mesto Bulharskej republiky Sofiu s misiou propagovať slovenskú literatúru a získať informácie o najnovších vývinových pohyboch v bulharskej literatúre.

Študentom Katedry slovanských jazykov Univerzity sv. Klimenta Ochridského predniesli stručný náčrt  literatúry slovenskej postmoderny: básnik a vysokoškolský pedagóg Igor Hochel sa zameral na teoretické zhodnotenie a poetka Viera Prokešová študentom predstavila konkrétne diela slovenských autorov.

Na pôde zastupiteľského úradu SR sa konallLiterárny večer venovaný predovšetkým prezentácii prvého zväzku trojdielneho Bulharsko-slovenského slovníka, ktorý prednedávnom vyšiel na Slovensku, a ďalším štyrom knihám slovenskej literatúry vydaných v Bulharsku.

Igor HochelViera Prokešová sa stretli s predsedníčkou Zväzu bulharských prekladateľov Mariou Petkovou-Bazelkovovou a s viacerými prekladateľmi, s predsedom Zväzu bulharských spisovateľov Nikolajom Petevom, ako aj s významným bulharským prozaikom Dončom Cončevom a ďalšími spisovateľmi. O možnostiach spolupráce debatovali aj v Ústave pre literatúru Bulharskej akadémie vied.

(suba)