II. ročník Medzinárodnej študentskej konferencie

Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizuje II. ročník Medzinárodnej študentskej konferencie „NA KUS REČI“, ktorá sa uskutoční 27.- 28. apríla 2005 v priestoroch FF UCM v Trnave.

1. Na konferencii sa môže zúčastniť každý poslucháč denného štúdia ktorejkoľvek slovenskej univerzity.

2. Prezentácia príspevkov sa uskutoční v dvoch kategóriách: jazykoveda (okruhy tém: jazykoveda a jej súčasné problémy, diachrónna jazykoveda, komparatívna jazykoveda, voľná téma) a literárna veda (okruhy tém: literárna veda a jej súčasné problémy, interpretácia literárnych textov, dejiny národných literatúr, voľná téma)

3. Rozsah príspevkov: 10 - 12 normovaných strán; dĺžka prezentácie: 10 - 15 minút.

4. Príspevky s údajmi: meno a priezvisko, univerzita, študijný odbor a ročník, kontaktná adresa (e-mail, tel. číslo treba odovzdať osobne alebo zaslať na adresu: FF UCM, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava s označením „NA KUS REČI“ do 31. marca 2005.

5. Odprezentované príspevky budú publikované v zborníku z konferencie.