Informačné správanie človeka pri využívaní informácií a percepcii textov

Pracovný semirnár s názvom Informačné správanie človeka pri využívaní informácií a percepcii textov sa bude konať 14.12.2004, 9.00 hod. na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickém fakulty Univerzity Komenského.

Informačné správanie človeka je súčasťou komunikovania, spracovania a využívania informácií v spoločnosti. V interakcii prepája ľudí, technológie a informačné zdroje. Prejavuje sa najmä v aktivitách pri vyhľadávaní informácií, v mediálnej a elektronickej komunikácii, v percepcii textov v tradičnej aj elektronickej forme. Jeho základom je sociálno-psychologický rozmer interakcie človeka a informácií v spoločnosti, osobitne čitateľské schopnosti a zručnosti.

Informačné správanie človeka súvisí s gramotnosťou, kultúrou, vzdelávaním, vedou, využívaním internetu a mediálnou komunikáciou.

Na seminári budeme prezentovať výsledky výskumov používateľov knižníc a informačných inštitúcií, čítania odbornej literatúry, ako aj čitateľskej gramotnosti detí. V praxi je možné výsledky týchto výskumov uplatniť pri navrhovaní informačných systémov vo vzdelávaní a vede, v manažérskych procesoch v organizáciách, v pedagogickej činnosti, pri vytváraní stratégií informačnej gramotnosti a budovaní informačnej spoločnosti.

Miesto konania seminára:
KKIV FiFUK, Šafárikovo nám. 1, Bratislava
(vchod z Múzejnej ulice), miestnosť N418 (4. poschodie).

 


Program:

 9.00 - 9.15 Úvod 

 9.15 - 10.00 Informačné správanie človeka: 
       teoretické, metodologické a praktické problémy 
       výskumu informačnej vedy 
       (Jela Steinerová, KKIV FiFUK)

10.00 - 10.30 Informačné správanie používateľov 
       pri vyhľadávaní informácií v internete 
       (Soňa Makulová, KKIV FiFUK)

10.30 - 11.00 Elektronické komunikačné kanály 
       z hľadiska autorských preferencií 
       (Jaroslav Šušol, KKIV FiFUK)

Prestávka

11.15 - 11.45 Kontexty informačného správania používateľov internetu 
       (Pavol Rankov, KKIV FiFUK)
11.45 - 12.15 Od rizika vylúčenia k právu na začlenenie: 
       Využívanie knižnično-informačných služieb 
       zrakovo postihnutými používateľmi 
       (Marta Matthaeidesová, KKIV FiFUK)
12.15 - 12.45 Informačné správanie v pojmovej štruktúre 
       informačnej vedy (Anna Čabrunová, KKIV FiFUK)

Prestávka

14.00 - 14.30 Charakter čítania odbornej literatúry: 
       výsledky reprezentatívneho výskumu 2003-2004 
       (Peter Valček, Literárne informačné centrum) 

14.30 - 15.00 Gramotnosť v súčasnej kultúre: 
       Dôsledky pre vzdelávaciu prax 
       (Oľga Zápotočná, Ústav sociálnej 
       a biologickej komunikácie Slovenskej akadémie vied)
 
Prestávka

15.15 - 15.45 Čítanie z pohľadu jazykovo-kognitívnych procesov
       Barbora Varyová (Katedra psychologie FiF UK)

15.45 - 15.30 PIRLS 2001: výsledky štúdie 
       čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka 
       (Zuzana Lukačková - Eva Obrancová, 
       Štátny pedagogický ústav)