Írske prekladateľské štipendium

V rámci spolupráce medzi európskymi centrami prekladateľov umeleckej literatúry v sieti RECIT, ktorej členom je aj Slovenské centrum pre umelecký preklad (SCUP), sme dostali túto aktuálnu informáciu:

Írska literárna výmena/Idimhalartán Litríocht Éireann (ILE) ponúka pobytové štipendiá prekladateľom umeleckej literatúry z krajín strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska. Ide o pobyty v Írsku v trvaní do štyroch týždňov, počínajúc januárom 2003, určené prekladateľom modernej írskej literatúry, ktorí majú uzavretú vydavateľskú zmluvu. ILE hradí ubytovanie, stravovanie a pobytové náklady, vrátane príspevku na cestovné.

Žiadosti - len v angličtine alebo írčine - treba poslať na adresu:

Dara O'Hare, Director
Ireland Literature Exchange (Translation Bursary Programme)
19 Parnell Square, Dublin 1, Ireland
E-mail: dara@irelandliterature.com

V žiadosti treba uviesť: kontaktnú adresu, stručný profesný životopis vrátane bibliografie uverejnených prekladov, stručný opis práce, ktorú žiadateľ zamýšľa vykonať počas pobytu, odhad cestovných nákladov (len v euro), a termín, kedy by žiadateľ chcel na štipendium nastúpiť. Priložiť treba kópiu nakladateľskej zmluvy podpísanej oboma stranami. Organizácia prijme aj žiadosti v prípadoch, keď zmluva ešte nebola uzavretá, ale pred nastúpením štipendia je potrebné finalizovanú zmluvu prijímajúcej organizácii zaslať. Úspešní žiadatelia budú vyrozumení do konca roku 2002.